Dhamma Talks

Track no.: ๔ ฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕

สุขที่สมาน ประสานกับรักที่แท้

Length ๐:๕๑:๓๔

LanguageThai
In CDฟังธรรมตามกาล ๒๕๔๕
Abstract[00:46] นำเรื่อง
[01:46] มงคลที่แท้นั้นทางพระท่านว่าเกิดจากกุศล
[03:51] พิธีนั้นก็สำคัญ แต่สาระที่แท้จริง ก็คือเนื้อหาสาระที่เป็นความหมาย เป็นคุณค่าทางจิตใจ
[06:16] พิธีมงคลแม้จะสำคัญแต่ก็ยังไม่สมบูรณ์ ธรรมมงคลเป็นของยั่งยืน เราควรทำให้สมบูรณ์ทั้งสองอย่าง
[09:01] ฆราวาสธรรม ธรรมะสำหรับการครองเรือนก็เป็นธรรมมงคล เป็นมงคลที่แท้จริงและยั่งยืน
[31:58] จะให้ธรรมมงคลยั่งยืนนานก็ต้องมีตัวปัญญาเข้ามา
---------------------------------
[07:55] หลักคำสอนเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การปฏิบัติต่อกันในชีวิตครอบครัวมีมาก พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้ เริ่มตั้งแต่หน้าที่ต่อกันระหว่างสามีภรรยา ตามหลักทิศ 6 ฝ่ายละ 5 แล้วก็มีธรรมะอื่นๆ ซึ่งเป็นเรื่องลึกเข้าไปในจิตใจ คือว่าไปแล้วมันก็มีเรื่องหน้าที่ปฏิบัติต่อกันที่ภายนอก แล้วก็สิ่งที่สำคัญคือมาจากฐานภายในจิตใจ ที่เราจะประพฤติปฏิบัติแสดงออกมาจากภายนอกได้ดี มีความมั่นคง จริงใจ ก็เกิดจากคุณธรรมในใจ ทีนี้คุณธรรมในใจก็มีอีกเยอะ นอกจากพฤติกรรม มันก็ออกไปจิตใจ แล้วก็เรื่องความรู้ความเข้าใจ เรื่องปัญญา ถ้าพร้อม 3 ด้านเมื่อไหร่ก็เรียกว่าครบ คือต้อง หนึ่งพฤติกรรมสดงออกต้องมาจากฐานในจิตใจที่มีความรัก มีคุณธรรม มีความจริงใจแล้วก็สาม-ปัญญา ความรู้ความเข้าใจ

[09:51] คนเรานี่จะมีความสัมพันธ์อยู่กัน ไม่ว่าจะคนใกล้ชิดหรือห่างไกล หลักข้อแรกคือความจริงใจ ถ้าขาดความจริงใจซะอย่างเดียวแล้ว ท่านบอกว่าฐานเสียเลย คลอนแคลนหมดเลย อะไรทุกอย่างไปหมด พอมีความจริงใจอันนี้แล้ว เกิดฐานที่มั่นคงขึ้นมาทันที จริงใจ ความซื่อสัตย์ต่อกัน ความรักที่แท้ รักก็รักด้วยใจจริง ไม่มีความหลอกลวง เป็นต้น พอมีความจริงใจ ต่อจากนั้นก็จริงวาจา พูดจริง ไม่โกหก ไม่หลอกลวงกัน ต่อจากนั้นก็จริงการกระทำ
 ----------------------------------
from Lecture for คุณแก้วตา คุณทอมมี่ คุณแม่ ตลอดจนโยมญาติมิตร at วัดญาณเวศกวัน
Preceding Clipอย่าแค่มารวมศูนย์ แต่ต้องขึ้นให้สูง
Next Clipจะอยู่กันดีด้วยหลักการหรือต้องคุมกันด้วยอาญา
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.