กรณีสันติอโศก

Languageไทย
Abstract
...ความไม่ประมาทในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และในการสร้างสรรค์ปัจจัยแห่งความเจริญมั่นคงที่จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อไป จะสำเร็จผลด้วยดีก็ต้องดำเนินตามหลักการแห่งสังฆะสามัคคี คือ ความพร้อมเพรียง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการที่จะแก้ปัญหาตามหลักอปริหานิยธรรม...

คำโปรยจากงานนิทรรศการ ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต ปี ๒๕๕๓

from การประพันธ์
Development
  • พิมพ์ครั้งต้นสุด (ก่อนครั้งแรก) ไม่นับรวมในประวัติการพิมพ์ เนื่องจากต้องทำด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร เพราะโรงพิมพ์ปิด จึงได้จำนวนน้อย เพียงให้ทันเริ่มเผยแพร่ ประมาณ ๑๖.๐๐ น. ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑
First publishing:25 July 2531
Latest publishing onPublishing no. 5 20 August 2531
ISBN974-8357-38-4
Dewey no.BQ6140
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.