กรณีสันติอโศก

...ความไม่ประมาทในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้ว และในการสร้างสรรค์ปัจจัยแห่งความเจริญมั่นคงที่จะเป็นเครื่องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อไป จะสำเร็จผลด้วยดีก็ต้องดำเนินตามหลักการแห่งสังฆะสามัคคี คือ ความพร้อมเพรียง ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจกัน ในการที่จะแก้ปัญหาตามหลักอปริหานิยธรรม...

คำโปรยจากงานนิทรรศการ ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต ปี ๒๕๕๓

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์ เมื่อ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งต้นสุด (ก่อนครั้งแรก) ไม่นับรวมในประวัติการพิมพ์ เนื่องจากต้องทำด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร เพราะโรงพิมพ์ปิด จึงได้จำนวนน้อย เพียงให้ทันเริ่มเผยแพร่ ประมาณ ๑๖.๐๐ น. ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรก๒๕ กรกฎาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๗ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๓๑
ISBN974-8357-38-4
เลขหมู่BQ6140

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 6 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง