พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย

...พระพุทธเจ้าได้ฝากพระธรรมวินัยไว้ ทั้งให้เป็นศาสดาของชาวพุทธ แล้วก็ฝากไว้ให้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีภาระรับผิดชอบ ในการที่จะศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง แล้วก็ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันไป...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ ศาสตราจารย์ ดร. ระวี ภาวิไล ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๒
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย" เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสนทนาธรรมพิเศษเรื่องเดียวกัน โดยพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กับ ดร. รวี ภาวิไล ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๒ โดยเนื้อหาการสนทนาเป็นการแจกแจงรายละเอียด เพื่อสร้างความกระจ่างชัดในกรณีสันติอโศก ที่อยู่ในความสนใจของพุทธศาสนิกชนไทย สำหรับในภาคผนวกเป็นบทสัมภาษณ์ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เกี่ยวกับ "บทเรียนและท่าทีของชาวพุทธต่อกรณีสันติอโศก" ซึ่งถือเป็นการขยายความเรื่อง "พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย" โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการตีความพระธรรมวินัย
  • นิตยสารสมาธิได้นำลงพิมพ์ติดต่อกันตั้งแต่ ฉบับที่ื ๔๐ จนจบบริบูรณ์ ฉบับที่ ๔๒ (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤศจิกายน ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปัญญา
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ4018

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 6 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง