เพื่อความเข้าใจปัญหาพระโพธิรักษ์: และบทความพิเศษ: โพธิรักษ์ทำผิดอะไร?

"...ชาวพุทธทุกคนจะต้องมีความรู้สึกว่า ตนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นสมบัติร่วมกันของพุทธบริษัททุกคน จะต้องไม่มองตนเองเป็นคนนอก แล้วเข้าใจผิดว่า พระภิกษุเป็นตัวพระพุทธศาสนา หรือเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา ยิ่งภิกษุที่ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย หรือทำพระธรรมวินัยให้วิปริตด้วยแล้ว ยิ่งไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาได้เลย เพราะถ้าเขามองเห็นพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติที่ีมีค่าของเขาแล้ว เขาจะต้องไม่ทำกับพระพุทธศาสนาอย่างนั้น เขาเป็นคนร้าย ที่ลักลอบทำลายทรัพย์สมบัติของชาวพุทธต่างหาก ชาวพุทธจะต้องมองว่าคนทั้งสองพวกนั้น เป็นคนร้ายที่แอบแฝงเข้ามา ทำลายทรัพย์สมบัติส่วนรวมของชาวพุทธทุกคน ชาวพุทธจะต้องไม่ยกสมบัติ คือพระพุทธศาสนาให้แก่ คนร้ายเหล่านั้นไปเสีย แต่จะต้องช่วยกันป้องกันแก้ไขขับไล่คนร้ายเหล่านั้นออกไป..."

ภาษาไทย
ที่มาจาก การประพันธ์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "เพื่อความเข้าใจปัญหาพระโพธิรักษ์: และบทความพิเศษ : โพธิรักษ์ทำผิดอะไร?" เดิมมีเฉพาะส่วนที่เป็นคำให้สัมภาษณ์ และคำตอบชี้แจง ได้พิมพ์เผยแพร่เมื่อปี ๒๕๓๒ ต่อมาในช่วงใกล้ปีใหม่ ๒๕๓๓ ได้มีพุทธศาสนิกชนบางท่านเห็นว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยังอยู่ในวงแคบ จึงได้ขอพิมพ์เพื่อแจกให้กว้างขวางออกไป และเนื่องจากในเวลานั้น ทางสันติอโศก ได้พิมพ์หนังสือประเภทที่สร้างความเข้าใจผิดต่อพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ผู้นิพนธ์จึงได้นำเอาบทความพิเศษเรื่อง "โพธิรักษ์ทำผิดอะไร" รวมเข้าในการจัดพิมพ์ครั้งใหม่ด้วย
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๒
ISBN974-85681-6-4
เลขหมู่BQ6140

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 6 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง