แรงจูงใจในการเขียนกรณีสันติอโศก

...ควรคำนึงถึงความจริงที่ว่า พระที่ประพฤติเหลวไหลวิปริตต่างๆ กันนั้น แม้แต่จะเป็นการเสียหายแก่ส่วนรวม ซึ่งบางทีก็รุนแรง แต่ก็เป็นการเสียหายเฉพาะกรณีและทำลายพระศาสนาที่เปลือกผิวเข้าไป ส่วนพระที่แปลพระธรรมวินัยให้วิปริตผิดเพี้ยน ย่อมก่อความเสียหายในวงกว้าง ทำให้คนจำนวนมากเข้าใจคลาดเคลื่อนหลงผิด เป็นการก่อความเสียหายแก่มหาชน และสามารถทำลายได้ถึงเนื้อตัวของศาสนาในทันที...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา จันทรสกุล ณ ศาลากลางสระ อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี เมื่อ ๑๖ กันยายน ๒๕๓๑
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรกในวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 ได้นำภาคผนวกในหนังสือ "ทางออกของสังคมไทย" มารวมพิมพ์ในภาคผนวก คือ "ปัญหาการแปลและตีความคำบาลีของโพธิรักษ์" และคำสัมภาษณ์แก่วารสารฉบับหนึ่ง เมื่ีอวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ คือ "พระโพธิรักษ์ยอมกลับเข้ามหาเถรสมาคม?"
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ มีนาคม ๒๕๓๒
ISBNยังไม่มีข้อมูล
เลขหมู่BQ6140

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 6 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง