ทางออกของสังคมไทย

... ในการที่เราจะให้มีการปรับปรุง เราจะตัองมีการปรับตัวเพื่อผลระยะยาวด้วย จะต้องทำอย่างมีความมุ่งหมายที่ชัดเจนด้วย ... และสร้างนิสัยในการรักงาน ในการที่จะัพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์ ไม่มัวเมาในค่านิยมของการเป็นผู้บริโภคความฟุ้งเฟ้อ ... จะตัองพัฒนาด้านภายในตัวคนให้มากให้พร้อม ให้รับสถานการณ์ใหม่ได้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ให้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อข่าวสารข้อมูล พัฒนาฉันทะ ความใฝ่สัจจะใฝ่ความจริง ใฝ่ดี ความใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์ ที่ทำให้รักงานเพียรพยายามพัฒนาศักยภาพของตน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขของสังคมร่วมกัน ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ ผู้สื่อข่าวสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ เมื่อ ๒๘ กันยายน ๒๕๓๑
พิมพ์ครั้งแรกธันวาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๓๑
ISBN974-8357-38-4
เลขหมู่BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 6 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง