ทางออกของสังคมไทย

Languageไทย
Abstract... ในการที่เราจะให้มีการปรับปรุง เราจะตัองมีการปรับตัวเพื่อผลระยะยาวด้วย จะต้องทำอย่างมีความมุ่งหมายที่ชัดเจนด้วย ... และสร้างนิสัยในการรักงาน ในการที่จะัพัฒนาตัวเองให้เป็นผู้ผลิต ผู้สร้างสรรค์ ไม่มัวเมาในค่านิยมของการเป็นผู้บริโภคความฟุ้งเฟ้อ ... จะตัองพัฒนาด้านภายในตัวคนให้มากให้พร้อม ให้รับสถานการณ์ใหม่ได้ ทันต่อความเปลี่ยนแปลง ให้มีค่านิยมที่ถูกต้อง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อข่าวสารข้อมูล พัฒนาฉันทะ ความใฝ่สัจจะใฝ่ความจริง ใฝ่ดี ความใฝ่รู้และใฝ่สร้างสรรค์ ที่ทำให้รักงานเพียรพยายามพัฒนาศักยภาพของตน สร้างเสริมคุณภาพชีวิตและประโยชน์สุขของสังคมร่วมกัน ...
from การสนทนาธรรม for ผู้สื่อข่าวสยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์
First publishing:December 2531
Latest publishing onPublishing no. 6 December 2531
ISBN974-8357-38-4
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.