พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย

...พระพุทธเจ้าได้ฝากพระธรรมวินัยไว้ ทั้งให้เป็นศาสดาของชาวพุทธ แล้วก็ฝากไว้ให้เป็นสิ่งที่เราจะต้องมีภาระรับผิดชอบ ในการที่จะศึกษาเล่าเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง แล้วก็ประพฤติปฏิบัติสืบต่อกันไป...

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for ศาสตราจารย์ ดร. ระวี ภาวิไล at ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย on/in 12 June 2532
Development
  • "พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย" เป็นหนังสือที่รวบรวมบทสนทนาธรรมพิเศษเรื่องเดียวกัน โดยพระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กับ ดร. รวี ภาวิไล ณ ธรรมสถาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๓๒ โดยเนื้อหาการสนทนาเป็นการแจกแจงรายละเอียด เพื่อสร้างความกระจ่างชัดในกรณีสันติอโศก ที่อยู่ในความสนใจของพุทธศาสนิกชนไทย สำหรับในภาคผนวกเป็นบทสัมภาษณ์ พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) เกี่ยวกับ "บทเรียนและท่าทีของชาวพุทธต่อกรณีสันติอโศก" ซึ่งถือเป็นการขยายความเรื่อง "พุทธบริษัทกับพระธรรมวินัย" โดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับการตีความพระธรรมวินัย
  • นิตยสารสมาธิได้นำลงพิมพ์ติดต่อกันตั้งแต่ ฉบับที่ื ๔๐ จนจบบริบูรณ์ ฉบับที่ ๔๒ (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤศจิกายน ๒๕๓๒) จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์ปัญญา
First publishingNovember 2532
Latest publishing onPublishing no. 1 November 2532
ISBNNo related data
Dewey no.BQ4018

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 6 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.