แรงจูงใจในการเขียนกรณีสันติอโศก

...ควรคำนึงถึงความจริงที่ว่า พระที่ประพฤติเหลวไหลวิปริตต่างๆ กันนั้น แม้แต่จะเป็นการเสียหายแก่ส่วนรวม ซึ่งบางทีก็รุนแรง แต่ก็เป็นการเสียหายเฉพาะกรณีและทำลายพระศาสนาที่เปลือกผิวเข้าไป ส่วนพระที่แปลพระธรรมวินัยให้วิปริตผิดเพี้ยน ย่อมก่อความเสียหายในวงกว้าง ทำให้คนจำนวนมากเข้าใจคลาดเคลื่อนหลงผิด เป็นการก่อความเสียหายแก่มหาชน และสามารถทำลายได้ถึงเนื้อตัวของศาสนาในทันที...

LanguageThai
Sourcefrom การสนทนาธรรม for ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา จันทรสกุล at ศาลากลางสระ อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี on/in 16 September 2531
Development
  • พิมพ์ครั้งแรกในวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 ได้นำภาคผนวกในหนังสือ "ทางออกของสังคมไทย" มารวมพิมพ์ในภาคผนวก คือ "ปัญหาการแปลและตีความคำบาลีของโพธิรักษ์" และคำสัมภาษณ์แก่วารสารฉบับหนึ่ง เมื่ีอวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ คือ "พระโพธิรักษ์ยอมกลับเข้ามหาเถรสมาคม?"
First publishing 2531
Latest publishing onPublishing no. 4 March 2532
ISBNNo related data
Dewey no.BQ6140

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 6 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.