แรงจูงใจในการเขียนกรณีสันติอโศก

Languageไทย
Abstract
...ควรคำนึงถึงความจริงที่ว่า พระที่ประพฤติเหลววไหลวิปริตต่างๆ กันนั้น แม้แต่จะเป็นการเสียหายแก่ส่วนรวม ซึ่งบางทีก็รุนแรง แต่ก็เป็นการเสียหายเฉพาะกรณีและทำลายพระศาสนาที่เปลือกผิวเข้าไป ส่วนพระที่แปลพระธรรมวินัยให้วิปริตผิดเพี้ยน ย่อมก่อความเสียหายในวงกว้าง ทำให้คนจำนวนมากเข้าใจคลาดเคลื่อนหลงผิด เป็นการก่อความเสียหายแก่มหาชน และสามารถทำลายได้ถึงเนื้อตัวของศาสนาในทันที...
from การสนทนาธรรม for ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภา จันทรสกุล at ศาลากลางสระ อ. ลำลูกกา จ. ปทุมธานี
Development
  • พิมพ์ครั้งแรกในวารสารศึกษาศาสตร์ปริทัศน์
  • พิมพ์ครั้งที่ 2 ได้นำภาคผนวกในหนังสือ "ทางออกของสังคมไทย" มารวมพิมพ์ในภาคผนวก คือ "ปัญหาการแปลและตีความคำบาลีของโพธิรักษ์ และคำสัมภาษณ์แก่วารสารฉบับหนึ่ง" เมื่ีอวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๑ คือ "พระโพธิรักษ์ยอมกลับเข้ามหาเถรสมาคม? ก็ด้วยเช่นกัน"
First publishing: 2531
Latest publishing onPublishing no. 3
ISBNNo related data
Dewey no.BQ6140
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.