เพื่อความเข้าใจปัญหาพระโพธิรักษ์: และบทความพิเศษ: โพธิรักษ์ทำผิดอะไร?

"...ชาวพุทธทุกคนจะต้องมีความรู้สึกว่า ตนมีส่วนร่วมเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นสมบัติร่วมกันของพุทธบริษัททุกคน จะต้องไม่มองตนเองเป็นคนนอก แล้วเข้าใจผิดว่า พระภิกษุเป็นตัวพระพุทธศาสนา หรือเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนา ยิ่งภิกษุที่ประพฤติวิปริตจากพระธรรมวินัย หรือทำพระธรรมวินัยให้วิปริตด้วยแล้ว ยิ่งไม่มีสิทธิเป็นเจ้าของพระพุทธศาสนาได้เลย เพราะถ้าเขามองเห็นพระพุทธศาสนาเป็นสมบัติที่ีมีค่าของเขาแล้ว เขาจะต้องไม่ทำกับพระพุทธศาสนาอย่างนั้น เขาเป็นคนร้าย ที่ลักลอบทำลายทรัพย์สมบัติของชาวพุทธต่างหาก ชาวพุทธจะต้องมองว่าคนทั้งสองพวกนั้น เป็นคนร้ายที่แอบแฝงเข้ามา ทำลายทรัพย์สมบัติส่วนรวมของชาวพุทธทุกคน ชาวพุทธจะต้องไม่ยกสมบัติ คือพระพุทธศาสนาให้แก่ คนร้ายเหล่านั้นไปเสีย แต่จะต้องช่วยกันป้องกันแก้ไขขับไล่คนร้ายเหล่านั้นออกไป..."

LanguageThai
Sourcefrom การประพันธ์
Development
  • "เพื่อความเข้าใจปัญหาพระโพธิรักษ์: และบทความพิเศษ : โพธิรักษ์ทำผิดอะไร?" เดิมมีเฉพาะส่วนที่เป็นคำให้สัมภาษณ์ และคำตอบชี้แจง ได้พิมพ์เผยแพร่เมื่อปี ๒๕๓๒ ต่อมาในช่วงใกล้ปีใหม่ ๒๕๓๓ ได้มีพุทธศาสนิกชนบางท่านเห็นว่า การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ ยังอยู่ในวงแคบ จึงได้ขอพิมพ์เพื่อแจกให้กว้างขวางออกไป และเนื่องจากในเวลานั้น ทางสันติอโศก ได้พิมพ์หนังสือประเภทที่สร้างความเข้าใจผิดต่อพระพุทธศาสนาเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวนมาก ผู้นิพนธ์จึงได้นำเอาบทความพิเศษเรื่อง "โพธิรักษ์ทำผิดอะไร" รวมเข้าในการจัดพิมพ์ครั้งใหม่ด้วย
First publishingDecember 2532
Latest publishing onPublishing no. 1 5 December 2532
ISBN974-85681-6-4
Dewey no.BQ6140

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

Found matched 6 books
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.