ธรรมเพื่อชีวิตและการพัฒนาวัฒนธรรม

Languageไทย
Abstract
...ในการที่จะทำให้สังคมมีความสมดุลนั้น จะต้องให้สัจจธรรม จริยธรรม และบัญญัติธรรมทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง และประสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน บัญญัติธรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมปรากฎตัวโดยมีลักษณะภายนอก และรูปแบบเป็นของตนเอง แต่ถ้าเราติดบัญญัติธรรมเกินไป วัฒนธรรมก็จะแข็งทื่อ กระด้าง ไม่มีการปรับปรุงตัวหยุดนิ่ง ไม่เจริญก้าวหน้า ไม่มีการพัฒนาวัฒนธรรม จึงต้องเอาความรู้ความเข้าใจในสัจจธรรมมาจัดสรรควบคุม... และในเวลาเดียวกันก็ต้องรู้จักสาระของจริยธรรม เพื่อปรับบัญญัติธรรมเช่น กฎหมาย เป็นตัน ให้ได้ผลจริงตามสาระและความมุ่งหมายของจริยธรรม ที่อิงอยู่กับและสอดคล้องกับสัจจธรรม นี้เป็นเรื่องของการประสานกลมกลืนระหว่างธรรมสามอย่าง...
from ธรรมกถา ปาฐกถา
รวมเล่มมาจาก - ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
- รักษาใจยามป่วยไข้
- วัฒนธรรมกับการพัฒนา: ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน
- อารยธรรมไทย: ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา
Development
  • "ธรรมเพื่อชีวิตและการพัฒนาวัฒนธรรม" เป็นการรวบรวมธรรมกถาที่พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้แสดงระหว่างที่ โยมยิ้น จันทรสกุล ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช เรื่อง "ธรรมกถาสำหรับญาิติผู้ป่วย" และ "ธรรมกถาสำหรับผู้ป่วย : รักษาใจยามป่วยไข้" พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน เรื่อง "วัฒนธรรมกับการพัฒนา" และปาฐกถาปาจารยสาร ประจำปี ๒๕๓๑ เรื่อง "อารยธรรมไทย : ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา"
  • พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ เป็นหนังสือที่ระลึกอุทิศแก่ คุณโยมยิ้น จันทรสกุล ผู้ล่วงลับ
First publishing:February 2532
Latest publishing onPublishing no. 1
ISBN974-8357-73-2
Dewey no.BQ4570.C8
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.