ธรรมเพื่อชีวิตและการพัฒนาวัฒนธรรม

ภาษาไทย
คำโปรย
...ในการที่จะทำให้สังคมมีความสมดุลนั้น จะต้องให้สัจจธรรม จริยธรรม และบัญญัติธรรมทำหน้าที่ของตนอย่างถูกต้อง และประสานเกื้อกูลซึ่งกันและกัน บัญญัติธรรมเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้วัฒนธรรมปรากฎตัวโดยมีลักษณะภายนอก และรูปแบบเป็นของตนเอง แต่ถ้าเราติดบัญญัติธรรมเกินไป วัฒนธรรมก็จะแข็งทื่อ กระด้าง ไม่มีการปรับปรุงตัวหยุดนิ่ง ไม่เจริญก้าวหน้า ไม่มีการพัฒนาวัฒนธรรม จึงต้องเอาความรู้ความเข้าใจในสัจจธรรมมาจัดสรรควบคุม... และในเวลาเดียวกันก็ต้องรู้จักสาระของจริยธรรม เพื่อปรับบัญญัติธรรมเช่น กฎหมาย เป็นตัน ให้ได้ผลจริงตามสาระและความมุ่งหมายของจริยธรรม ที่อิงอยู่กับและสอดคล้องกับสัจจธรรม นี้เป็นเรื่องของการประสานกลมกลืนระหว่างธรรมสามอย่าง...
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา
รวมเล่มมาจาก - ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
- รักษาใจยามป่วยไข้
- วัฒนธรรมกับการพัฒนา: ปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน
- อารยธรรมไทย: ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ธรรมเพื่อชีวิตและการพัฒนาวัฒนธรรม" เป็นการรวบรวมธรรมกถาที่พระเดชพระคุณพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้แสดงระหว่างที่ โยมยิ้น จันทรสกุล ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลศิริราช เรื่อง "ธรรมกถาสำหรับญาิติผู้ป่วย" และ "ธรรมกถาสำหรับผู้ป่วย : รักษาใจยามป่วยไข้" พร้อมทั้งปาฐกถาพิเศษ ๑๐๐ ปี พระยาอนุมานราชธน เรื่อง "วัฒนธรรมกับการพัฒนา" และปาฐกถาปาจารยสาร ประจำปี ๒๕๓๑ เรื่อง "อารยธรรมไทย : ทางเลือกออกจากยุคพัฒนา"
  • พิมพ์ครั้งแรก เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๓๒ เป็นหนังสือที่ระลึกอุทิศแก่ คุณโยมยิ้น จันทรสกุล ผู้ล่วงลับ
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๓๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑
ISBN974-8357-73-2
เลขหมู่BQ4570.C8
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง