คู่มือชีวิต

Languageไทย
Abstract...หลักธรรม ๔ ประการ ซึ่งมีความสำคัญในการครองเรือน โดยสรุป ก็คือ สัจจะ ความจริง เป็นรากฐานให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ประการที่ ๒ ทมะ การฝึกฝนปรับปรุงตน เป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการงาน ประการที่ ๓ ขันติ ความอดทน เป็นเครื่องช่วยให้ความเจริญก้าวหน้านั้น
เป็นไปได้สำเร็จ เพราะมีความเข้มแข็งมีพลังที่จะช่วยเสริม และประการที่ ๔ จาคะ ความเสียสละ มีน้ำใจ เป็นเครื่องบำรุงหล่อเลี้ยงมนุษย์ ช่วยให้เกิดความชุ่มฉ่ำสดชืี่น...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - การศึกษาฉบับง่าย-Education Made Easy
- ก้าวไปในบุญ
- คนไทยกับเทคโนโลยี
- ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม
- คู่สร้างคู่สม ชีวิตคู่ในอุดมคติ
- ชีวิตนี้เพื่องาน งานนี้เพื่อธรรม
- ธรรมกถาสำหรับญาติผู้ป่วย
- ธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ
- รักษาใจยามป่วยไข้
- สมาธิแบบพุทธ
- อยู่ก็สบาย ตายก็เป็นสุข
Development
  • "คู่มือชีวิต" นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายและธรรมเทศนาของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) โดย พระไพศาล วิสาโล เพื่อเป็นธรรมทาน ในวาระครบรอบ ๑๐ ปีแห่งการจากไปของนางกิมวา แซ่อุ่ย 
  • ในหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยี" นอกจากตัดตอนจากหนังสือชื่อว่า "คนไทยกับเทคโนโลยี" แล้ว ยังได้ตัดตอนบางส่วนจากคำบรรยายเรื่อง "การพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวทางและหลักพุทธศาสนา" แก่คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ด้วย
First publishing:February 2546
Latest publishing onPublishing no. 45 September 2559
ISBN974-90941-8-2
Dewey no.BQ5375
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.