คู่มือชีวิต

...หลักธรรม ๔ ประการ ซึ่งมีความสำคัญในการครองเรือน โดยสรุป ก็คือ สัจจะ ความจริง เป็นรากฐานให้เกิดความมั่นคงยั่งยืน ประการที่ ๒ ทมะ การฝึกฝนปรับปรุงตน เป็นเครื่องนำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าในชีวิตและการงาน ประการที่ ๓ ขันติ ความอดทน เป็นเครื่องช่วยให้ความเจริญก้าวหน้านั้น
เป็นไปได้สำเร็จ เพราะมีความเข้มแข็งมีพลังที่จะช่วยเสริม และประการที่ ๔ จาคะ ความเสียสละ มีน้ำใจ เป็นเครื่องบำรุงหล่อเลี้ยงมนุษย์ ช่วยให้เกิดความชุ่มฉ่ำสดชืี่น...

ข้อมูลพัฒนาการ
  • "คู่มือชีวิต" นี้ เรียบเรียงจากคำบรรยายและธรรมเทศนาของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) โดย พระไพศาล วิสาโล เพื่อเป็นธรรมทาน ในวาระครบรอบ ๑๐ ปีแห่งการจากไปของนางกิมวา แซ่อุ่ย 
  • ในหัวข้อ "การใช้เทคโนโลยี" นอกจากตัดตอนจากหนังสือชื่อว่า "คนไทยกับเทคโนโลยี" แล้ว ยังได้ตัดตอนบางส่วนจากคำบรรยายเรื่อง "การพัฒนาแบบยั่งยืนตามแนวทางและหลักพุทธศาสนา" แก่คณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๐ ด้วย
พิมพ์ครั้งแรกกุมภาพันธ์ ๒๕๔๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕๐ ธันวาคม ๒๕๖๖
ISBN974-90941-8-2
เลขหมู่BQ5375

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 11 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง