ศึกษา ฝึกฝน พัฒนาตนให้สูงสุด

Languageไทย
Abstract

...เมื่อพบสิ่งที่ยาก พอนึกว่าเราได้ฝึกตัว ความยากนั้นก็จะกลายเป็นการได้ขึ้นมาทันที เราจะรู้สึกอิ่มใจที่จะทำสิ่งนั้น มนุษย์นั้นถ้าไม่ฝึกก็จะไม่ประเสริฐ แต่ถ้าฝึกแล้วก็จะมีขีดความสามารถสูงสุด เพราะมนุษย์มีความสามารถในการฝึกตัวเองได้จนถึงที่สุด การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เป็นการฝึกตนที่ถูกต้อง ก็สามารถพูดกับตนเองได้เต็มปากว่า ข้าพเจ้ามีความสุข...

รวมเล่มมาจาก - ข้อคิดชีวิตทวนกระแส
- จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?
- อุดมคติของคนหนุ่มสาว (ชุดธรรมะสำหรับคนหนุ่มสาว)
Development

 

First publishing: 2547
Latest publishing onPublishing no. 5
ISBN974-272-935-2
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.