ศึกษา ฝึกฝน พัฒนาตนให้สูงสุด

...เมื่อพบสิ่งที่ยาก พอนึกว่าเราได้ฝึกตัว ความยากนั้นก็จะกลายเป็นการได้ขึ้นมาทันที เราจะรู้สึกอิ่มใจที่จะทำสิ่งนั้น มนุษย์นั้นถ้าไม่ฝึกก็จะไม่ประเสริฐ แต่ถ้าฝึกแล้วก็จะมีขีดความสามารถสูงสุด เพราะมนุษย์มีความสามารถในการฝึกตัวเองได้จนถึงที่สุด การดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง เป็นการฝึกตนที่ถูกต้อง ก็สามารถพูดกับตนเองได้เต็มปากว่า ข้าพเจ้ามีความสุข...

ข้อมูลพัฒนาการ

 

พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๐
ISBN974-272-935-2
เลขหมู่รอวิเคราะห์หมวดหมู่

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 6 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง