พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่

...ศักยภาพที่แท้จริงของมนุษย์ ไม่ใช่การเอาชนะธรรมชาติ แต่เหนือกว่านั้นคือ ความสามารถที่จะทำให้ชีวิต สังคม และธรรมชาติ ดำเนินไปด้วยดีอย่างเกื้อกูลแก่กันและกันมากยิ่งขึ้นๆ เบียดเบียนกันน้อยลงๆ จนกระทั่งเป็นโลกที่เป็นสุขไร้การเบียดเบียน อารยธรรมที่เป็นเช่นนี้และคืออารยธรรมที่แท้ ซึ่งเกิดจากการแก้ไขปรับปรุงอารยธรรมปัจจุบัน ที่อยู่ในแนวทางของตะวันตก ไปเป็นอารยธรรมใหม่...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมเทศนา แก่ พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑ จัดโดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา และกองงานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ มหาเถรสมาคม ณ พุทธมลฑล จังหวัดนครปฐม เมื่อ ๓ เมษายน ๒๕๓๘
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เดิมชื่อว่า "อุดมการณ์ บทบาท และหน้าที่ของพระธรรมทูตในต่างแดน" (ก่อนพิมพ์เป็นเล่ม)
  • การพิมพ์ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "พระธรรมทูตไทย เบิกทางสู่อารยธรรมใหม่" จัดพิมพ์โดย มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื่องในงานพระราชมานเพลิงศพ นายสำราญ อารยางกูร เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดพระพิเรนทร์ เขตป้อมปราบศัตูพ่าย กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
พิมพ์ครั้งแรก๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๔๕
ISBN974-90586-7-4, 974-85809-0-3
เลขหมู่BQ4570.C8
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง