ของขวัญของชีวิต

Languageไทย
Abstract... แม้ในทางจิตใจ เราปลูกฝังเมตตา ความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อื่น เมื่อเจอใครก็ตั้งความปรารถนาดีต่อผู้นั้น มีไมตรีตั้งใจจะให้เขาเป็นสุข คบกับเขาด้วยจิตใจที่เป็นเพื่อนเป็นมิตร อย่างนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรม ...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - กรรมตามนัยแห่งพุทธธรรม
- เครื่องวัดความเจริญของชาวพุทธ (อารยวัฒิ) เล่าเรื่องให้โยมฟัง ชุดที่ ๑
- ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดพุทธศาสตร์)
- ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดศึกษาศาสตร์)
- ธรรมกับการศึกษาของไทย
- พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
- อินเดียแดนเทวดา และการปฏิบัติธรรม
First publishing: 2550
Latest publishing onPublishing no. 2
ISBNNo related data
Dewey no.รอวิเคราะห์หมวดหมู่
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.