ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดพุทธศาสตร์)

Languageไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - คนไทย หลงทางหรือไร
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
- จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?
- จาริกบุญ-จารึกธรรม
- ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาและจริยศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของชาติ
- ธรรมกับการพัฒนาชีวิต
- ธรรมะฉบับเรียนลัด
- นรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่
- นิพพาน-อนัตตา
- ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง
- พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ (A Buddhist Solution for the Twenty-first Century)
- พุทธวิธีในการสอน
- มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ
- เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก
- ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
- สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะเป็นพัฒนา
- สมาธิแบบพุทธ
Development
  • เรื่อง "นิพพานเป็นอัตตา หรือ อนัตตา คัมภีร์ว่าอย่างไร" เป็นหัวข้อหนึ่งในหนังสือ "นิพพาน-อนัตตา" ฉบับรวมจดหมายตอบบรรณาธิการนิตยสาร "สมาธิ" พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๗) จัดพิพ์โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
First publishing:May 2542
Latest publishing onPublishing no. 7 2543
ISBN974-8417-74-3
Dewey no.BQ4190
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.