ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดพุทธศาสตร์)

ข้อมูลพัฒนาการ
  • เรื่อง "นิพพานเป็นอัตตา หรือ อนัตตา คัมภีร์ว่าอย่างไร" เป็นหัวข้อหนึ่งในหนังสือ "นิพพาน-อนัตตา" ฉบับรวมจดหมายตอบบรรณาธิการนิตยสาร "สมาธิ" พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๗) จัดพิพ์โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๓ ๒๕๔๓
ISBN974-8417-74-3
เลขหมู่BQ4190

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 17 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง