ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดพุทธศาสตร์)

ภาษาไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - คนไทย หลงทางหรือไร
- ความสำคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจำชาติ
- จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร?
- จาริกบุญ-จารึกธรรม
- ทำไมคนไทยจึงเรียนพระพุทธศาสนา : ข้อพิจารณาเกี่ยวกับวิชาพระพุทธศาสนาและจริยศึกษาในหลักสูตรการศึกษาของชาติ
- ธรรมกับการพัฒนาชีวิต
- ธรรมะฉบับเรียนลัด
- นรก-สวรรค์ สำหรับคนรุ่นใหม่
- นิพพาน-อนัตตา
- ปฏิบัติธรรมให้ถูกทาง
- พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ ๒๑ (A Buddhist Solution for the Twenty-first Century)
- พุทธวิธีในการสอน
- มาตรฐานชีวิตของชาวพุทธ
- เรื่องที่คนไทยควรเข้าใจให้ถูก
- ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา
- สถานการณ์พระพุทธศาสนา: พลิกหายนะเป็นพัฒนา
- สมาธิแบบพุทธ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เรื่อง "นิพพานเป็นอัตตา หรือ อนัตตา คัมภีร์ว่าอย่างไร" เป็นหัวข้อหนึ่งในหนังสือ "นิพพาน-อนัตตา" ฉบับรวมจดหมายตอบบรรณาธิการนิตยสาร "สมาธิ" พิมพ์ครั้งแรก (ธันวาคม ๒๕๓๗) จัดพิพ์โดย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๗ ๒๕๔๓
ISBN974-8417-74-3
เลขหมู่BQ4190
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง