คนไทย หลงทางหรือไร

...พระสงฆ์ปกตินั้นถือว่า มีจริยธรรมสูงสุดในหมู่ประชาชน คณะสงฆ์เป็นสถาบันตัวแทนจริยธรรมหรือ เป็นสถาบันที่ถือกันว่ามีจริยธรรมสูงสุด ทั้งยังมีกรอบช่วยป้องกันรักษามากมายทั้งทางวัฒนธรรม ประเพณี และกติกาของสังคม ถ้าหากพระสงฆ์เสื่อมโทรม สถาบันสงฆ์เสื่อมโทรมจนกระทั่งปรากฏไปทั่ว ก็เป็นเครื่องฟ้องว่า นี่สถาบันสงฆ์ยังขนาดนี้ แล้วสังคมไทยทั่วไปจะโทรมขนาดไหน...

ภาษาไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก ตามทางพุทธกิจ
และคำให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับส่งปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๓ อีก ๑ เรื่อง
ข้อมูลพัฒนาการ"คนไทยหลงทางหรือไร"  ประกอบด้วย
  • คำบรรยาย ๒ เรื่อง คือ "อินเดีย แดนเทวดา" และ "บทเรียนของชาวพุทธ" เลือกคัดแยกออกมาจากหนังสือ "ตามทางพุทธกิจ" ซึ่งจัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑
  • คำให้สัมภาษณ์แก่หนังสือพิมพ์มติชน ฉบับส่งปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๓๓ ๑ เรื่อง คือ "พุทธศาสน์เมืองไทยสู่ปีใหม่ ๒๕๓๔" พร้อมทั้ง "พรปีใหม่ สำหรับชาวไทยทุกคน" 
  • ซึ่งเดิมทั้ง ๓ เรื่องอยู่ในภาคชวนคิดของหนังสือชื่อว่า "ชวนคิด-พินิจธรรม" จัดพิมพ์เมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้รับการปรับปรุงแทรกเสริมความเพิ่มอีก โดยเฉพาะส่วนของคำให้สัมภาษณ์หนังสือพิมพ์ พร้อมกับตั้งชื่อใหม่ว่า "คนไทย หลงทางหรือไร"
พิมพ์ครั้งแรกตุลาคม ๒๕๓๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔ กันยายน ๒๕๓๘
ISBN974-7890-20-8, 974-575-230-4
เลขหมู่BQ7210

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง