ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์)

Languageไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
- การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
- การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม
- ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
- นิติศาสตร์แนวพุทธ
- ภาวะผู้นำ
- ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
- มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
- เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต
- วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
- ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
- เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
- สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์
Development
  • เรื่อง "บทบาทศิลปศาสตร์กับสังคมและจริยธรรม" คำบรรยาย ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ศิลปศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  ในหนังสือ "ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน" พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๐)
First publishing: 2543
Latest publishing onPublishing no. 5 2543
ISBN974-7276-44-5
Dewey no.BQ4570.S6
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.