ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์)

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม
ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
นิติศาสตร์แนวพุทธ
ภาวะผู้นำ
ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต
วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เรื่อง "บทบาทศิลปศาสตร์กับสังคมและจริยธรรม" คำบรรยาย ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ศิลปศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  ในหนังสือ "ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน" พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๐)
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ ๒๕๔๓
ISBN974-7276-44-5
เลขหมู่BQ4570.S6

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 15 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง