ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์)

ภาษาไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)
- การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย
- การสื่อภาษาเพื่อเข้าถึงสัจธรรม
- ถ้าอยากพ้นวิกฤต ต้องเลิกติดไสยศาสตร์
- นิติศาสตร์แนวพุทธ
- ภาวะผู้นำ
- ภาษา วรรณกรรม และวัฒนธรรมไทย ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก
- มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕
- เมืองไทยจะวิกฤต ถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต
- วินัย: เรื่องใหญ่กว่าที่คิด
- ศิลปศาสตร์แนวพุทธ
- เศรษฐศาสตร์ตามแนวพุทธศาสตร์
- เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ
- สถานการณ์พระพุทธศาสนา: กระแสไสยศาสตร์
- สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวฤทธิ์ปาฏิหาริย์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เรื่อง "บทบาทศิลปศาสตร์กับสังคมและจริยธรรม" คำบรรยาย ในการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง "ศิลปศาสตร์กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์" เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในวโรกาสที่ทรงครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี จัดโดย คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๙  ในหนังสือ "ศิลปศาสตร์เพื่อการศึกษาที่ยั่งยืน" พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๔๐)
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๓
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ ๒๕๔๓
ISBN974-7276-44-5
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง