การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)

...เป้าหมายของการพัฒนาที่จะทำให้อุตสาหกรรมเจริญขึ้น โดยมีวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เป็นเจ้าบทบาทใหญ่นี้ก็เพื่อสิ่งที่เขาเรียกว่า economic growth คือความเจริญเติบโตขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ....

    ...อย่างไรก็ตาม กระบวนการพัฒนา ถ้าพูดแค่นี้ก็ยังไม่ครบ เป็นการมองที่ไม่ทั่วตลอด การพัฒนาไม่ใช่แค่นี้ คือไม่ใช่แค่ว่าพัฒนาให้เป็นอุตสาหกรรม...พร้อมกันนั้นสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามก็คืออะไรเป็นตัวกรรมที่ถูกกระทำ เพราะว่าในการที่จะเจริญอย่างนี้ได้ จะต้องมีสิ่งที่ถูกกระทำ สิ่งที่ถูกกระทำเพื่อจะเอามาสร้างความเจริญหรือทำให้เกิดความเจริญทางอุตสาหกรรมนั้น ก็คือธรรมชาติ หรือสิ่งที่เราเรียกในปัจจุบันว่าธรรมชาติแวดล้อมนั่นเอง...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณะผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งฝ่ายบรรพชิต และฆราวาส ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ ๑๙ มีนาคม ๒๕๓๖
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (มกราคม ๒๕๓๙) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิพุทธธรรม มีการปรับปรุง ตัดส่วนนำเรื่องที่เป็นเรื่องเฉพาะกรณีออก
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (มกราคม ๒๕๓๙) และการพิมพ์ครั้งอื่นๆ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง ยังคงส่วนคำนำของผู้เกี่ยวข้อง และส่วนนำเรื่องของผู้ปาฐกถาไว้
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒๑ (กรกฎาคม ๒๕๖๑) (จัดปรับใหม่-เพิ่มเติม) ใช้ต้นฉบับข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่พระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ (ปัจจุบันคือพระมงคลธีรคุณ) พิมพ์ไว้เมื่อเดือน ตุลาคม ปี ๒๕๔๘ ซึ่งเมื่อตรวจสอบเนื้อใน ปรากฏว่า ก็คือหรือตรงกับฉบับที่มูลนิธิโกมลคีมทองขออนุญาตพิมพ์ ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๔๐ โดยได้ตรวจสอบเทียบต้นฉบับปี ๒๕๔๘ นั้น กับฉบับที่มูลนิธิโกมลคีมทองพิมพ์ครั้งล่าสุดใน พ.ศ. ๒๕๕๖ โดยพระครูสังฆวิจารณ์ (พงศธรณ์ เกตุญาโณ) ปรากฏว่าเหมือนกันเท่ากันตลอดเล่ม ผิดกันบ้างเพียงตัวสะกดในบางแห่ง และได้ตรวจสอบการสะกดคำต่างๆ ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ฉบับล่าสุด เป็นต้น ให้ด้วย ทั้งได้ติดต่อสอบถามไปทางมูลนิธิโกมลคีมทองถึงความเป็นมาเป็นไป ซึ่งทางมูลนิธิฯ บอกว่าได้รับต้นฉบับหนังสือไปครั้งแรกในปี ๒๕๓๘ และได้ใช้ฉบับนั้นอย่างเดียวเป็นต้นแบบตลอดมา ไม่เคยเปลี่ยนแปลง (ความที่ว่านี้บ่งชี้ด้วยว่า ถ้าผู้เขียนได้แก้ไขเพิ่มเติมอะไรในหนังสือนั้นหลังปีที่กล่าว ก็จะไม่พบในฉบับทั้งสองที่เทียบกันนั้น) เมื่อได้ข้อยุติดังที่ว่า จึงใช้ต้นฉบับข้อมูลคอมพิวเตอร์ปี ๒๕๔๘ นั้นเป็นเนื้องานในการจัดทำต้นฉบับใหม่ โดยจัดปรับรูปแบบ หน้าหนังสือ เช่น ซอยย่อหน้า แยกข้อความ ให้ชัดเจน และดูง่ายอ่านง่าย กระชับ รัดกุม ตลอดเล่มแต่เนื้อหาแทบทั้งหมดคงไว้อย่างเดิม มีการปรับปรุงถ้อยคำ และแทรกเพิ่มข้อความบางแห่งเพียงเล็กน้อย แต่ได้เพิมเติมส่วนใหม่ ๒ อย่าง คือ "บทต่อท้าย ก่อนตั้งต้น : การพัฒนาที่ยั่งยืน ของโลก มากับ การพัฒนาความสุขที่ยั่งยืน ของคน" และ "ภาคผนวก : ถิ่นรมณีย์ คือที่ตั้งต้นของพระพุทธศาสนา" ในขั้นตอนการจัดพิมพ์ พระครูวินัยธร (ชัยยศ พุทฺธิวโร) ได้ช่วยทำหน้าที่เหมือนเป็นศูนย์ประสานงาน รวมทั้งออกแบบปกให้ด้วย และดำเนินการจนหนังสือเสร็จเป็นเล่มออกมา
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๓๗
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๕
ISBN974-7092-09-3
เลขหมู่BQ4570.S6
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง