มองให้ลึก นึกให้ไกล: ข้อคิดจากเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม ๒๕๓๕

...ในขณะที่เราเริ่มหาความจริง หรืออยู่ระหว่างทางของการหาความจริงนั้น เราไปได้ความรู้ความเข้าใจ
บางอย่างและเกิดมีข้อสรุปอย่างใดอย่างหนึ่งเข้า ก็มักจะเกิดความยึดถือว่าเป็นของตัวขึ้นมา ทีนี้พอใครไปกระทบสิ่งนี้เข้า มันไม่ใช่กระทบสิ่งที่ยึดถือ แต่มันมากระทบตัวตน ถึงตอนนี้ก็ทำให้เกิดปัญหา...

...เราจะแยกได้ไหมว่า ระหว่างสิ่งที่เรามองเห็นว่าเป็นความจริงกับตัวเรานั้น การกระทบมันกระทบที่ตัวเราหรือมันกระทบที่ตัวความจริง ถ้ากระทบที่ตัวความจริงเราจะยินดีต้อนรับ เพราะเราต้องการเข้าถึงความจริงแท้ใช่ไหม...

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คุณอรศรี งามวิทยาพงศ์ และคณะ ณ สำนักสงฆ์ญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖ (ครั้งแรก) และสถานพำนักสงฆ์สายใจธรรม เขาำสำโรงดงยาง อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๓๖ (ครั้งที่ ๒) เมื่อ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (พฤษภาคม ๒๕๓๖) จัดพิมพ์โดย มูลนิธิโกมลคีมทอง ศูนย์บรรเทาทุกข์และฟื้นฟูสภาพผู้ประสบภัยจากการชุมนุมเพื่อประชาธิปไตย (ศ.บ.ภ.) สวนสร้างสรรค์นาคร-บวรรัตน์
  • พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ธันวาคม ๒๕๕๐) มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม จัดพิมพ์โดย บริษัท สหธรรมิก จำกัด พิมพ์ถวายเป็นมุทิตาสักการะ แด่ พระเถรานุเถระ ที่ได้รับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและแต่งตั้งสมณศักดิ์ เนื่องในพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
  • พิมพ์ครั้งที่ ๓ (ธันวาคม ๒๕๕๐) นำไปพิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ (ครั้งแรก) ในหนังสือ "ประชาธิปไตย ไม่ยาก ถ้าอยากได้"  และ (มกราคม ๒๕๕๑) เล่มเดี่ยว               
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖
ISBN978-974-344-464-7
เลขหมู่BQ4570.S7
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง