การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย

...ในระบบประชาธิปไตยนั้น ถือว่าเสียงประชาชนเป็นใหญ่ และเสียงประชาชนนั้นเป็นเสียงสวรรค์ ถ้าเราไม่ต้องการให้เสียงสวรรค์กลายเป็นเสียงนรก ก็ต้องพัฒนาประชาธิปไตยให้ดี โดยพัฒนาประชาชนให้มีคุณภาพ ด้วยการพัฒนาปัญญา ให้สามารถเลือกตัดสินใจ ด้วยการใช้ปัญญาอย่างยิ่งยวด ให้เป็นปัญญาที่บริสุทธิ์ อิสระ ไม่ตกอยู่ใต้อำนาจครอบงำของโลภะ โทสะ และโมหะ ไม่เลือกตัดสินใจหรือทำการใดเพราะเห็นแก่จะได้ผลประโยชน์ส่วนตัว โดยมุ่งหาอำนาจความยิ่งใหญ่ หรือความเคียดแค้นชิงชังมุ่งทำลายใคร หรือโดยไร้ความรู้ ความคิด ไม่มีวิจารณญาณ...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ผู้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศแก่ผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยในประเทศไทย ณ วัดวชิรธรรมประทีป นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ ๖ มิถุนายน ๒๕๓๕
ข้อมูลพัฒนาการ
  • หน้า ๖๖-๗๐ ของหนังสือ "การสร้างสรรค์ประชาธิปไตย" นำไปเป็นเนื้อหาตอนหนึ่งของหนังสือ  "พัฒนาวัฒนธรรมในตัวคนไทย"
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๓๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๖
ISBN974-269-0804, 974-7890-19-4
เลขหมู่BQ4570.S7
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง