เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ

...กิจกรรมทางเศรษฐกิจนั้น เป็นกิจกรรมที่ครองเวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์ เวลาส่วนใหญ่ในชีวิตของมนุษย์นั้น ใช้ไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ถ้าจะให้เศรษฐศาสตร์มีคุณค่าอย่างแท้จริงในการแก้ไขปัญหามนุษย์ ก็จะต้องให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอย่าง ไม่ว่าจะเป็นการผลิตก็ดี การทำงานก็ดี การบริโภคก็ดี การแจกจ่ายก็ดี เป็นกิจกรรมในการสร้างสรรค์คุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพเพื่อชีวิตที่ดีงาม เราสามารถทำให้กิจกรรมในทางเศรษฐกิจทุกอย่าง เป็นกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตลอดเวลา และนี่เป็นทางหนึ่งที่จะทำให้เศรษฐศาสตร์มีคุณค่าที่แท้จริง...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ ท่านผู้หญิงพูนศุข พนมยงค์, นายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้เข้าร่วมประชุม ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพมหานคร เมื่อ ๙ มีนาคม ๒๕๓๑
ข้อมูลพัฒนาการ
  • พิมพ์ครั้งแรก (สิงหาคม ๒๕๓๑) พากย์ไทย จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง
  • พิมพ์ครั้งที่ ๗ (๒๕๔๓) พากย์ไทย มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม
  • พิมพ์ครั้งที่ ๙ (มีนาคม ๒๕๔๘) พากย์ไทย มีการปรับปรุง-เพิ่มเติม, พากย์อังกฤษ คือ Buddist Economics ฉบับ 1st Edition แปลโดย J.B. Dhammavijaya (๒๕๓๕)
  • พิมพ์ครั้งที่ ๑๐ (มกราคม ๒๕๕๑) ตรงกับฉบับการพิมพ์ครั้งที่ ๙
  • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมจาก "ความเป็นมาของหนังสือ"
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๓๑
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๔๕
ISBN974-7890-54-2
เลขหมู่BQ4570.E25
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง