มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่

Languageไทย
Abstract

 ...สุข แปลว่า ง่าย คล่อง สะดวก เมื่อมีสุข จะทำอะไรก็ทำได้ง่าย ได้คล่อง ได้สะดวก ความสุขจึงเป็นโอกาส มีอะไรควรทำก็รีบทำ จะได้ผลมาก ดังนั้น ยามสุข เมื่อเราไม่ประมาท ก็ทำการดีงาม สร้างสรรค์ให้มากที่สุด...

...ความสุขก็เป็นโลกธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นอนิจจัง เกิด-ดับ-มี-หมด กลับกลายได้ ถ้าเรารู้ทันความจริง และไม่ประมาท เมื่อโชคหรือโลกธรรมที่ดีมีมา เราเป็นสุข เราก็ใช้โชค เช่น ลาภ ยศ เป็นเครื่องมือ เพิ่มพูนแผ่ขยายความสุข คือใช้มันทำความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ ทำให้ความสุขขยายจากตัวเรา แผ่กว้างออกไปสู่ผู้คนมากมายในโลก นี่คือใช้ความสุขเป็นโอกาสสร้างสรรค์แผ่ขยายความสุข...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - คนไทยใจไม่แคบ แต่ระวังไว้: อย่าให้ปัญญาแคบ (ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน)
- ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม
- ความสุขที่สมบูรณ์
- คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล
- จาริกบุญ-จารึกธรรม
- ชีวิตที่สมบูรณ์
- ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
- ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)
- นิติศาสตร์แนวพุทธ
- พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ
- พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
- สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
Development
  • "มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่" นอกจากเลือกเก็บข้อความคัดสรรจากหนังสือที่มีอยู่ก่อน ๑๒ เล่มแล้ว  ยังได้คัดสรรจากคัมภีร์อื่นๆ อีก คือ หัวข้อ "เยี่ยมพระพุทธบิดา" จาก อป.อ.๒/๓๑๘-๓๒๔ และ "เมื่อใจสะอาด ธรรมชาติมีสุขให้" จาก ขุ.เถร.๒๖/๔๙๘/๔๑๐
  • พิมพ์ครังแรก (พฤศจิกายน ๒๕๔๙) พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์สวย จำกัด เพื่อเป็นธรรมปฏิสันถาร ในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ในวาระที่ โรงเรียนจิตรลดา จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
First publishing:November 2549
Latest publishing onPublishing no. 46 August 2559
ISBN974-94997-0-0
Dewey no.BQ5345
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.