มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่

ภาษาไทย
คำโปรย

 ...สุข แปลว่า ง่าย คล่อง สะดวก เมื่อมีสุข จะทำอะไรก็ทำได้ง่าย ได้คล่อง ได้สะดวก ความสุขจึงเป็นโอกาส มีอะไรควรทำก็รีบทำ จะได้ผลมาก ดังนั้น ยามสุข เมื่อเราไม่ประมาท ก็ทำการดีงาม สร้างสรรค์ให้มากที่สุด...

...ความสุขก็เป็นโลกธรรมอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นอนิจจัง เกิด-ดับ-มี-หมด กลับกลายได้ ถ้าเรารู้ทันความจริง และไม่ประมาท เมื่อโชคหรือโลกธรรมที่ดีมีมา เราเป็นสุข เราก็ใช้โชค เช่น ลาภ ยศ เป็นเครื่องมือ เพิ่มพูนแผ่ขยายความสุข คือใช้มันทำความดี ช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อนมนุษย์ ทำให้ความสุขขยายจากตัวเรา แผ่กว้างออกไปสู่ผู้คนมากมายในโลก นี่คือใช้ความสุขเป็นโอกาสสร้างสรรค์แผ่ขยายความสุข...
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - คนไทยใจไม่แคบ แต่ระวังไว้: อย่าให้ปัญญาแคบ (ตั้งกระทรวงพระพุทธศาสนา เหตุผลที่แท้อยู่ที่ไหน)
- ความสุขของครอบครัว คือสันติสุขของสังคม
- ความสุขที่สมบูรณ์
- คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล
- จาริกบุญ-จารึกธรรม
- ชีวิตที่สมบูรณ์
- ทุกข์สำหรับเห็น แต่สุขสำหรับเป็น
- ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)
- นิติศาสตร์แนวพุทธ
- พิธีกรรม ใครว่าไม่สำคัญ
- พุทธธรรม ฉบับปรับปรุงและขยายความ
- สุขภาวะองค์รวมแนวพุทธ
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "มองธรรมถูกทาง มีสุขทุกที่" นอกจากเลือกเก็บข้อความคัดสรรจากหนังสือที่มีอยู่ก่อน ๑๒ เล่มแล้ว  ยังได้คัดสรรจากคัมภีร์อื่นๆ อีก คือ หัวข้อ "เยี่ยมพระพุทธบิดา" จาก อป.อ.๒/๓๑๘-๓๒๔ และ "เมื่อใจสะอาด ธรรมชาติมีสุขให้" จาก ขุ.เถร.๒๖/๔๙๘/๔๑๐
  • พิมพ์ครังแรก (พฤศจิกายน ๒๕๔๙) พิมพ์ที่ บริษัท พิมพ์สวย จำกัด เพื่อเป็นธรรมปฏิสันถาร ในโอกาสที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯทรงเป็นประธานถวายผ้าพระกฐิน ในวาระที่ โรงเรียนจิตรลดา จัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๙
พิมพ์ครั้งแรกพฤศจิกายน ๒๕๔๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๔๖ สิงหาคม ๒๕๕๙
ISBN974-94997-0-0
เลขหมู่BQ5345
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง