ธรรมาธิปไตยไม่มา จึงหาประชาธิปไตยไม่เจอ (จุดบรรจบ: รัฐศาสตร์ กับ นิติศาสตร์)

... เมื่อเกิดเหตุการณ์ร้าย แม้จะเป็นความขัดแย้งที่รุนแรง ถึงขั้นวิกฤต นักบริหารที่มุ่งธรรม ก็จะมองเป็นโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสมบูรณ์ในการเข้าถึงบูรณภาพแห่งธรรม เพราะจะได้สามารถสำรวจตรวจสอบมองเห็นจุด เห็นแง่ที่ยังขาดยังพร่องที่จะได้แก้ไข จัดปรับให้สมบูรณ์ เขาจึงไม่ปฏิบัติการเชิงลบที่จะสูญเสีย หรือทำลายพลังงานด้วยการวิวาทต่อกรพยายามเอาชนะภายนอก

   แต่ถ้าต่อสู้เอาชนะกัน ด้วยความรุนแรงหรือเล่ห์กลภายนอก จะไม่มีทางได้ชัยชนะแท้จริง เพราะความชนะที่สูญเสียธรรม ไม่อาจเป็นชัยชนะที่แท้ ตราบาปยังคงอยู่ และคงอยู่ยืนยาวนานกว่าชีิิวิต และแม้แต่ชาติวงศ์ของคนที่คิดว่าตนชนะนั้น

    ชัยชนะที่แท้และยังยืน ต้องเป็นชัยชนะแห่งธรรม และชัยชนะโดยธรรมเท่านั้น ...

 

ภาษาไทย
ที่มาจาก การสนทนาธรรม แก่ คณะบุคคลในเครือข่ายองค์กรพระพุทธศาสนา ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙
ข้อมูลพัฒนาการ
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๒ (มีนาคม ๒๕๔๙) มีการเพิ่มเติม หัวข้อที่ ๙ "เก่าไป ใหม่มา อย่าให้เป็น เก่าแค่ใด ใหม่ก็คือกัน"
  • การพิมพ์ครั้งที่ ๔ (มิถุนายน ๒๕๔๙) มีข้อคิดเกี่ยวกับรัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ คัดจากหนังสือ "ข้อคิดเพื่อชีวิตและสังคม เล่ม ๑" อยู่ท้ายเล่มด้วย
พิมพ์ครั้งแรกมีนาคม ๒๕๔๙
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
ISBN974-94143-8-1
เลขหมู่BQ4570.S7
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง