พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์

ภาษาไทย
คำโปรย
ถาเมื่อใดวิทยาศาสตรเขาถึงความจริงแทสามารถใหคำตอบรวบยอดที่ครอบคลุมสัจจภาวะของธรรมชาติทั้งหมดแกมนุษย คือเปนวิทยาศาสตรที่สมบูรณ ศาสนาตางๆ หลากหลายก็ยอมหมดความหมายหายไปเอง หรือหากจะมีศาสนาหนึ่งใดก็ตาม ที่แสดงความจริงแท นำมนุษยใหเขาถึงสัจจธรรมไดจริง วิทยาศาสตรกับศาสนานั้นก็ยอมเปนวิทยาหรือความรูอันเดียวกัน และก็จะกลมกลืนเขาดวยกันกลายเปนอันหนึ่งอันเดียว เมื่อนั้นศาสนากับวิทยาศาสตรก็จะถึงจุดบรรจบกันอีกครั้งหนึ่ง เปนการบรรจบประสานขั้นสุดทายที่วา ศาสนาก็คือวิทยาศาสตร และวิทยาศาสตรก็คือศาสนา ไมมีการแบงแยกอีกตอไป
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ พระภิกษุ, คณบดีคณะวิทยาศาสตร์, คณะกรรมการจัดงาน และผู้เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิมพ์ครั้งแรกพฤษภาคม ๒๕๓๕
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙
ISBN974-565-556-2
เลขหมู่BQ4570.S3
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง