e-mail

ประชาสัมพันธ์ และผู้ดูแลเว็บไซต์ :

info [at] watnyanaves.net

ติดต่อขอพิมพ์หนังสือธรรมะ เป็นธรรมทาน :

nyanaves.book [at] gmail.com

วัดญาณเวศกวัน

       พระมงคลธีรคุณ (รองเจ้าอาวาส) :
       พระครูปลัดสัมพิพัฒนศีลาจารย์ (ครรชิต คุณวโร) (ผู้ช่วยเจ้าอาวาส) :
       พระครูประสิทธิสรคุณ (นิพล ธีรภทฺโท) :
       พระครูประคุณสรกิจ (การุณย์ กุสลนนฺโท) :
       พระครูสังฆภารพิสิฏฐ์ (มาโนช ธมฺมครุโก) :
       พระวินัยธรชัยยศ พุทฺธิวโร :
       พระครูเมธังกร (ปณต คุณวฑฺโฒ) :
       พระอิสรา ฐานิสฺสโร :     

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง