ที่อยู่

  • วัดญาณเวศกวัน

         ๑๐ หมู่ที่ ๓ (หลังพุทธมณฑล)
         ถ.พุทธมณฑลสาย ๔
         ต.บางกระทึก อ.สามพราน
         จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐

  • โทรศัพท์ ๐๒-๔๘๒-๗๓๕๖, ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๒-๔๘๒-๗๓๗๕
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง