แผนผัง

    ๑.  อุโบสถ
    ๒.  เขตสังฆาวาส
    ๓.  หอสมุด
    ๔.  หอระฆัง
    ๕.  ศาลาบำเพ็ญกุศล
    ๖.  หอฉัน
    ๗.  โรงครัว
    ๘.  เสาอโศก
    ๙.  เรือนพักอาคันตุกะ
    ๑๐. เรือนยาม
    ๑๑. สวนป่า
    ๑๒. ชิงช้า
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง