การขอรับหนังสือ / ซีดีธรรมะ ให้เปล่า

ผู้สนใจที่มีภูมิลำเนาอยู่กรุงเทพฯ และ/หรือ ปริมณฑล คือ นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร สามารถลงทะเบียนและขอรับหนังสือ หรือซีดีธรรมะได้ครอบครัวละ ๑ ชุด ที่หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น  (รายละเอียด ติดต่อได้ที่ คุณธัมมิกา ต่อ ๑๑๒,๑๒๑)

สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานใดต้องการหนังสือของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต) เพื่อนำเข้าห้องสมุด กรุณาทำหนังสือแจ้ง ความจำนง และนัดหมายวันเวลาที่จะมารับล่วงหน้า

สำหรับผู้ที่อยู่ต่างจังหวัด ห่างไกล ไม่สะดวกที่จะเดินทางมารับหนังสือหรือซีดีธรรมะที่วัดจริงๆ สามารถเขียนจดหมายระบุวัตถุประสงค์แจ้งมาที่วัดญาณเวศกวัน (วงเล็บมุมซองว่า ขอรับหนังสือ/ซีดี)  และเขียนชื่อที่อยู่ของผู้ขอรับ ให้ชัดเจนใส่ในกระดาษแผ่นเล็กๆ สำหรับติดหน้าซองหรือกล่องพัสดุที่จะส่งหนังสือ/ซีดี กลับไป 

ในการขอรับหนังสือ/ซีดีธรรมะ ผู้ขอไม่ควรจัดส่งค่าใช้จ่าย หรือเงินทำบุญใดๆ ทั้งสิ้น เพราะทางวัดไม่มีการจำหน่ายหนังสือหรือสื่อธรรมะ และไม่สนับสนุนให้มีการกระทำที่อาจทำให้เข้าใจเช่นนั้นได้

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง