ถ้าจะขอร่วมพิมพ์หนังสือ "กาลานุกรม" ต้องทำอย่างไร?

ทางวัดไม่ได้เป็นผู้รับหรือรวบรวมรายการผู้ขอพิมพ์ แต่มีโยมที่เป็นคฤหัสถ์ดำเนินการอยู่ วัดได้แต่ให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ตามที่โยมซักถาม และเตรียมต้นฉบับที่ถูกต้องเพื่อส่งให้โรงพิมพ์เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่สนใจร่วมพิมพ์ สามารถติตต่อโดยตรงกับโยมที่เป็นศูนย์กลาง ซึ่งในขณะนี้คือ คุณกานดา อารยางกูร
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง