คำแนะนำเพื่อความสะดวกในการมาวัด

คำแนะนำเพื่อความสะดวกในการติดต่อกิจธุระของญาติโยมผู้มาวัด

เพื่อความสะดวกแก่ญาติโยมผู้มาบำเพ็ญกุศลหรือติดต่อกิจธุระต่างๆ ที่วัดญาณเวศกวัน ทางเจ้าหน้าที่วัดฯ ขอเรียนแนะนำแนวปฏิบัติบางประการดังต่อไปนี้ คือ

การถวายภัตตาหาร

ท่านสามารถนำภัตตาหารมาร่วมถวายได้ตามเวลาการฉันภัตตาหารดังนี้คือ เวลาฉันเช้า ๗.๐๐ น. ถึง ๘.๐๐ น. และเวลาฉันเพล ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. โปรดมาจัดเตรียมอาหารลงในภาชนะและจัดขึ้นโต๊ะ อย่างน้อย ๒๐ นาทีก่อนเวลาฉัน พระสงฆ์จะถือบาตรรูปละ ๑ ใบ เข้าแถวตักอาหารของท่านผู้ถวายให้ทั่วถึง

การถวายสังฆทาน

ท่านสามารถถวายสังฆทานได้โดยขอเว้นช่วงเวลาในการฉันภัตตาหารเช้าและภัตตาหารเพล คือ ๘.๐๐ น. ถึง ๙.๐๐ น. และ ๑๑.๐๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น.

เพื่อเป็นการไม่รบกวนต่อกิจวัตรของพระภิกษุในการศึกษาปฏิบัติและเพื่อความเหมาะสม กรุณาถวายสังฆทานในวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่ ๐๗.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. ส่วนวันเสาร์ อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ ๐๗.๓๐ - ๑๕.๐๐ น.

ภายหลังเวลา ๑๒.๐๐ น. ของดการถวายสังฆทานที่เป็นอาหารทั้งสดและแห้ง เพื่อเกื้อกูลต่อพระธรรมวินัย และหากต้องการนิมนต์พระภิกษุมากกว่า ๑ รูป เพื่อถวายสังฆทานหรือประกอบพิธี โปรดแจ้งนิมนต์ล่วงหน้าทางโทรศัพท์  (๐๒-๔๘๒-๗๓๕๖, ๐๒-๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐๒-๔๘๒-๗๓๗๕ ต่อ ๑๒๐) หรือติดต่อพระภัตตุเทสก์ (ต่อ ๑๑๑)

หมายเหตุ. พึงทราบว่า การถวายสังฆทานนั้น จะเป็นสังฆทานที่ถูกต้องตรงตามความมุ่งหมายในพระธรรมวินัย ไม่พึงระบุพระภิกษุผู้มารับเป็นการเฉพาะ พึงแจ้งเพียงจำนวนพระภิกษุที่ต้องการถวาย แล้วสุดแต่พระภิกษุรูปใดจักเป็นตัวแทนสงฆ์มารับเครื่องไทยธรรมนั้น เพราะหากแม้ระบุภิกษุผู้มารับจักไม่เป็นสังฆทานซึ่งพระพุทธองค์ตรัสว่า มีผลมาก มีอานิสงส์มาก แต่จักเป็นเพียง “ปาฏิปุคคลิกทาน” คือ ทานที่ถวายจำเพาะเจาะจงบุคคล มิใช่สังฆทาน ซึ่งหมายถึง ทานที่ถวายอุทิศแก่สงฆ์

การนิมนต์พระไปในงานพิธีต่างๆ

ท่านสามารถนิมนต์พระเพื่อการบำเพ็ญกุศล อาทิ การเจริญพระพุทธมนต์ทำบุญบ้าน ขึ้นบ้านใหม่ การบังสุกุล การสวดพระอภิธรรมศพได้ โดยกรุณาแจ้งนิมนต์ล่วงหน้าอย่างน้อย ๒ สัปดาห์ โดยให้แจ้งรายละเอียดต่างๆ ไว้ดังนี้ คือ ชื่อเจ้าภาพ วัน-เวลา-สถานที่ งานพิธีอะไร นิมนต์พระจำนวนกี่รูป มารับหรือให้ทางวัดฯ จัดรถรับ-ส่งเอง และต้องการยืมของใช้ใดๆ จากทางวัดหรือไม่ โดยท่านสามารถแจ้งนิมนต์ได้กับ พระวีรภัทร ถิรญาโณ

การขอบรรพชาหรืออุปสมบท

ท่านที่มีความประสงค์จะขอบรรพชาเป็นสามเณรหรืออุปสมบทเป็นพระภิกษุ ควรมีระยะเวลาในการบรรพชา-อุปสมบทประมาณเดือนหนึ่งเป็นอย่างน้อย เพราะทางวัดฯ มุ่งเน้นการศึกษาและปฏิบัติเพื่อฝึกฝนพัฒนาตนเอง โดยจะมีการถวายความรู้ตลอดระยะเวลา ๑ เดือนแก่ผู้บวชใหม่ มิได้มุ่งเน้นเฉพาะการบรรพชา-อุปสมบทตามประเพณีนิยมเท่านั้น

ท่านใดมีความประสงค์จะบวชเรียน สามารถขอรับใบสมัครเพื่อนำมากรอกรายละเอียด และส่งใบสมัครด้วยตนเองเพื่อรับการสอบถามรายละเอียดและความประสงค์ได้ที่ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ ซึ่งในส่วนของวัน-เวลาในการบวช และจำนวนผู้ได้รับการบวชเรียนนั้น ทางวัดฯ จะพิจารณาจากความพร้อมของพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์ ความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะผู้ประสงค์จะบวช และจำนวนกุฏิที่พักที่สามารถรองรับได้

การขออนุญาตพิมพ์หนังสือธรรมะของท่านเจ้าคุณฯ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ.ปยุตฺโต)

ท่านสามารถทำจดหมายหรือกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เพื่อจัดพิมพ์หนังสือธรรมะของท่านเจ้าคุณฯ โดยระบุชื่อหนังสือที่ต้องการ ชื่อเจ้าภาพ เนื่องในวาระโอกาสใด จำนวนที่พิมพ์ และวันที่ใช้งาน โดยแจ้งขออนุญาตรับต้นฉบับหนังสือจาก ท่านพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ และเมื่อได้การตอบรับอนุญาตเป็นจดหมายอนุโมทนาแล้ว ท่านสามารถเข้ามาขอรับต้นฉบับหนังสือพร้อมจดหมายอนุโมทนาเพื่อนำไปดำเนินการจัดพิมพ์ตามความประสงค์ของท่านเจ้าภาพได้ ทั้งนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และทางวัดฯ ไม่มีการเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์ใดๆ ทั้งสิ้น เพียงแต่ขอท่านเจ้าภาพได้ส่งตัวอย่างหนังสือที่พิมพ์เสร็จแล้วจำนวน ๒๒ เล่มแก่ทางวัดฯ เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางสถิติ และตรวจสอบความถูกต้องต่อไป

กิจกรรมอื่นๆ

๖.๑ การแจกหนังสือ เทป หรือซีดีธรรมะ

ท่านผู้สนใจเชิญลงทะเบียนและขอรับหนังสือ เทป หรือซีดีธรรมะได้ครอบครัวละ ๑ ชุด ที่ใต้ศาลาบำเพ็ญกุศล โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานใดต้องการหนังสือของท่านเจ้าคุณฯ เพื่อนำเข้าห้องสมุด กรุณาทำหนังสือเพื่อขออนุญาตรับได้โดยแจ้งล่วงหน้า และสอบถามวันเวลาที่จะมาขอรับได้สะดวกต่อเจ้าหน้าที่ของวัดฯ

๖.๒ การฟังธรรม

ท่านผู้สนใจสามารถรับฟังการกล่าวอนุโมทนากถาหลังฉันภัตตาหารเช้าและเพลได้ที่หอฉันเป็นประจำทุกวัน

๖.๓ การเจริญจิตตภาวนา ฟังธรรมบรรยาย และสนทนาธรรม

ท่านที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทุกวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๙.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ที่อุโบสถชั้นล่าง นำโดย พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร

๖.๔ งานพิธีในวันสำคัญทางศาสนา

ท่านสามารถติดตามรายละเอียดงานพิธีในวันสำคัญต่างๆ ได้ที่ป้ายข่าวประชาสัมพันธ์ของวัดฯ หรือจากจดหมายข่าวสารญาณเวศก์

หมายเหตุ. หากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อได้ที่
วัดญาณเวศกวัน เลขที่ ๑๐ หมู่ที่ ๓ (หลังพุทธมณฑล) ต.บางกระทึก อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๒๑๐
โทร. ๐๒-๔๘๒-๗๓๕๖, ๐-๒๔๘๒-๗๓๖๕ และ ๐-๒๔๘๒-๗๓๗๕
ต่อ ๑๐๑ ท่านพระครูปลัดสุวัฒนพรหมคุณ
ต่อ ๑๑๐ พระครูธรรมธรครรชิต คุณวโร
ต่อ ๑๑๔ พระวีรภัทร ถิรญาโณ (พระภัตตุเทศก์)
ต่อ ๑๒๐ ติดต่อสอบถาม
ต่อ ๑๐๒ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ (ขอพิมพ์หนังสือ/กิจนิมนต์)
ต่อ ๑๐๖ เจ้าหน้าที่วัด (ระหว่างเวลา ๗.๐๐ น. ถึง ๑๘.๐๐ น.)
ต่อ ๑๐๓ เครื่องโทรสาร (FAX)

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง