การขออนุญาตพิมพ์หนังสือ กาลานุกรม

การร่วมพิมพ์ กาลานุกรม

ทางวัดไม่ได้เป็นผู้รับหรือรวบรวมรายการผู้ขอพิมพ์ แต่มีโยมที่เป็นคฤหัสถ์ดำเนินการอยู่ วัดได้แต่ให้ข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ตามที่โยมซักถาม และเตรียมต้นฉบับที่ถูกต้องเพื่อส่งให้โรงพิมพ์เท่านั้น ดังนั้นผู้ที่สนใจร่วมพิมพ์ สามารถติตต่อโดยตรงกับโยมที่เป็นศูนย์กลาง ซึ่งในขณะนี้คือ คุณกานดา อารยางกูร

 

การขอพิมพ์ กาลานุกรม เพื่อจำหน่าย

 

หนังสือของพระพรหมคุณาภรณ์ทุกเล่ม ถ้าขออนุญาตมาโดยถูกต้อง มีความชัดเจน กระจ่าง สว่างใส ไม่มีวาระอื่นซ่อนเร้น ก็อนุญาตให้พิมพ์เพื่อแจกหรือจำหน่ายได้ ไม่มีค่าลิขสิทธิ์ แต่สำหรับหนังสือกาลานุกรมนี้ พระพรหมคุณาภรณ์เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เฉพาะเนื้อเรื่อง ส่วนภาพประกอบกว่า ๕๐๐ ภาพนั้น บางส่วนเป็นลิขสิทธิ์ของผู้จัดทำ เช่น แผนที่และภาพถ่ายสถานที่ บางส่วนเป็นภาพที่ไม่มีลิขสิทธิ์เพราะเก่าแก่หมดอายุ เช่นภาพจิตรกรรมต่างๆ และส่วนที่เหลือซึ่งมีจำนวนมากนั้น ได้นำมาหรือขออนุญาตมาใช้ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนดไว้ เช่นใช้เพื่อการศึกษา ไม่ใช่เพื่อจำหน่าย เป็นต้น ดังนั้นผู้ที่ประสงค์จะขอพิมพ์ขายสามารถทำได้โดยติดต่อไปยังเจ้าของภาพต่างๆ ราว ๔๐๐ ราย เพื่อทำการขออนุญาตให้ถูกต้อง เมื่อได้รับอนุญาตเรียบร้อยแล้วก็ให้นำหลักฐานยืนยันการยินยอมจากเจ้าของ ลิขสิทธิ์ส่งมาให้วัดพิจารณาเพื่อมอบต้นฉบับงานพิมพ์ให้ต่อไป

 

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง