ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต

ชาติภูมิสถาน ป. อ. ปยุตฺโต จัดตั้งขึ้นโดยมูลนิธิ ชาติภูมิ ป. อ. ปยุตฺโต โดยทุนบริจาคจากชาวท้องถิ่นเป็นส่วนสำคัญเพื่อเชิดชูเกียรติแก่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) และเป็นศูนย์ข้อมูลชีวประวัติและผลงานของนักปราชญ์แห่งยุคสมัย  

(ดูแผ่นพับและแผนที่)

ที่ตั้ง:
เลขที่ ๔๙ หมู่ที่ ๓ ตลาดศรีประจันต์
ต.ศรีประจันต์ อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี
โทรศัพท์ ๐๓๕ ๕๔๘ ๗๒๒

เวลาทำการ:
ทุกวันอังคาร - วันอาทิตย์
เว้นวันจันทร์ (ไม่หยุดในวันนักขัตฤกษ์)
เวลา ๙.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ไม่เสียค่าเข้าชม

บริการ:
- ข้อมูลเพื่อการศึกษาค้นคว้า
- กิจกรรมทางการศึกษา
- นำชมกรณีมาเป็นหมู่คณะ

รายละเอียดส่วนจัดแสดง  ชั้ น ล่ า ง
ใบรัตนาคาร
จำลองบรรยากาศร้านค้า ที่สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ถือกำเนิด และเจริญวัยขึ้นมาในท้องถิ่นแห่งนี้
แสงแห่งศรัทธา
จัดแสดงเรื่องราวบางแง่มุมของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผ่านศรัทธาและความทรงจำของบุคคลใกล้ชิด
ประทีปแห่งธรรม
ห้องหนังสือเล็กๆ หลังบ้าน ที่รวบรวมงานเขียน
ใหญ่ๆ ของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ให้ผู้คนในชุมชน
และผู้มาเยือนจากที่ห่างไกล ได้ศึกษาค้นคว้า


รายละเอียดส่วนจัดแสดง ชั้ น บ น
วิถีแห่งปราชญ์
บางเรื่องราวแห่งความประทับใจที่เคยปรากฏอยู่ในหนังสือ
วิถีแห่งปราชญ์ ถูกนำมาถ่ายทอดในรูปแบบป้ายนิทรรศการ
ให้ผู้เข้าชมได้รู้จักหรือหวนรำลึกถึงปฏิปทาจริยาวัตรของ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ อันควรค่าแก่การดำเนินตาม
บำรุงวุฒิราษฎร์
จำลองห้องเรียนเก่า ครั้งเคยเป็นโรงเรียนมัธยมของเด็กๆ
ในละแวกบ้าน และเป็นสถานที่ปลูกฝังจิตวิญญาณแห่ง
ความเป็นครูให้แก่เด็กชายประยุทธ์ อารยางกูร
งานแห่งชีวิต
ผลงานธรรมนิพนธ์บางส่วนทั้งที่เป็นงานเขียนแท้ๆ และงาน
ถ่ายทอดจากบทบรรยาย หรือสนทนาธรรม จัดแสดงไว้เป็น
ตัวอย่างให้ผู้ใคร่ในธรรมได้ติดตามหามาอ่าน

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง