แผนผัง

    ๑.  อุโบสถ 
    ๒.  เขตสังฆาวาส 
    ๓.  หอสมุด 
    ๔.  หอระฆัง 
    ๕.  ศาลาบำเพ็ญกุศล
    ๖.  หอฉัน 
    ๗.  โรงครัว 
    ๘.  เสาอโศก 
    ๙.  เรือนพักอาคันตุกะ 
   ๑๐. เรือนยาม 
   ๑๑. สวนป่า
   ๑๒. ชิงช้า 
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง