ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

Languageไทย
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก - กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
- การแพทย์แนวพุทธ
- คนไทยกับเทคโนโลยี
- คนไทยกับป่า
- คนไทยกับสัตว์ป่า
- ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
- ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
- ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา
- เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา
- ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย
- พระกับป่า มีปัญหาอะไร
- พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์
- ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้
- รักษาใจยามรักษาคนไข้
- อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม
- ไอที: ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)
Development
  • เรื่อง "การศึกษาแพทย์ในสังคมไทย" คือเรื่องเดียวกับ "ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี : การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย" คำบรรยาย เนื่องในโอกาสคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดดำเนินการครบ ๑๙ ปี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๑  นำไปพิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "การแพทย์ไทย : ทางเลือกใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์" พิมพ์ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙) และในหนังสือ "การแพทย์ยุคใหม่ ในพุทธทัศน์" พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๔๒) ในชื่อว่า "การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย" 
First publishing: 2542
Latest publishing onPublishing no. 5 2542
ISBN974-7276-35-6
Dewey no.BQ4570.S3
The content of this site, apart from dhamma books and audio files, has not been approved by Somdet Phra Buddhaghosacariya.  Such content purpose is only to provide conveniece in searching for relevant dhamma.  Please make sure that you revisit and cross check with original documents or audio files before using it as a source of reference.