ทศวรรษธรรมทัศน์พระธรรมปิฎก (หมวดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)

ภาษาไทย
ประเภทผู้อื่นเรียบเรียง
ปรับปรุงเพิ่มเติมจาก กรรมกับโรคพันธุกรรม ในทัศนะพระพุทธศาสนา
การแพทย์แนวพุทธ
คนไทยกับเทคโนโลยี
คนไทยกับป่า
คนไทยกับสัตว์ป่า
ชีวิตในสังคมเทคโนโลยี
ดุลยภาพ: สาระแห่งสุขภาพและความสมบูรณ์
ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา
เทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่กับจริยธรรมในแง่พุทธศาสนา
ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี: การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย
พระกับป่า มีปัญหาอะไร
พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์
ยุคโลกาภิวัตน์: บทบาทของแพทย์กับความหวังจากคนไข้
รักษาใจยามรักษาคนไข้
อายุรแพทย์กับปัญหาจริยธรรม
ไอที: ภายใต้วัฒธรรมแห่งปัญญา (ศาสนากับยุคโลกาภิวัตน์)
ข้อมูลพัฒนาการ
  • เรื่อง "การศึกษาแพทย์ในสังคมไทย" คือเรื่องเดียวกับ "ปาฐกถาอารี วัลยะเสวี : การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย" คำบรรยาย เนื่องในโอกาสคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีเปิดดำเนินการครบ ๑๙ ปี เมื่อวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๓๑  นำไปพิมพ์รวมเล่มกับเรื่องอื่นๆ ในหนังสือ "การแพทย์ไทย : ทางเลือกใหม่ในยุคโลกาภิวัตน์" พิมพ์ครั้งแรก (กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙) และในหนังสือ "การแพทย์ยุคใหม่ ในพุทธทัศน์" พิมพ์ครั้งแรก (มกราคม ๒๕๔๒) ในชื่อว่า "การศึกษาแพทยศาสตร์ในสังคมไทย" 
พิมพ์ครั้งแรก ๒๕๔๒
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ ๒๕๔๒
ISBN974-7276-35-6
เลขหมู่BQ4570.S3

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 16 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง