ทำแท้ง: ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา

...หลักจริยธรรมบอกว่า มนุษย์ไม่ควรเบียดเบียนกัน ไม่ควรทำลายชีวิตกัน เพราะเป็นหลักความจริงหรือสัจธรรมว่าชีวิตแต่ละชีวิตรักตัวเอง รักสุขเกลียดทุกข์ กลัวภัยกลัวความตายด้วยกันทั้งนั้น ถ้าพูดให้เข้ากับภาษาปัจจุบันก็ถือว่า มนุษย์แต่ละคน แม้แต่ที่เป็นสัตว์แรกเกิด ก็มีสิทธิในชีวิตของตนเอง ก็เลยเกิดเป็นปัญหาขัดแย้งซ้อนเข้ามาว่าจะเอาอย่างไร คนเดี๋ยวนี้พบปัญหาที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ในเรื่องสิทธิของแม่กับสิทธิของลูก...

ภาษาไทย
ที่มาจาก ธรรมกถา ปาฐกถา แก่ คณาจารย์แพทย์ และพยาบาล และผู้เข้าร่วมประชุม จัดโดย ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๖
เปลี่ยนไปสู่ ทำแท้ง และสารพันปัญหา - ชีวิต กับการตัดสินใจทางการแพทย์
ข้อมูลพัฒนาการ
  • "ทำแท้ง : ตัดสินอย่างไร ชีวิตเริ่มต้นเมื่อไร การทำแท้งในทัศนะของพระพุทธศาสนา" มีทั้งส่วนของการปาฐกถา และการสนทนาถาม-ตอบ
พิมพ์ครั้งแรกสิงหาคม ๒๕๓๖
พิมพ์ล่าสุดครั้งที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๓๘
ISBN974-575-282-7,974-7890-29-1
เลขหมู่BQ4570.M4

หนังสือที่เกี่ยวข้องกัน

พบหนังสือธรรมะ 1 เรื่อง
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง