กิจกรรม

ตามรอย.. พุทธธรรม (หลักสูตรออนไลน์)

รุ่นที่ ๒/๒๕๖๔


กิจกรรมออนไลน์ ที่ชวนกันศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธธรรม) ตามแนว ลำดับ หัวข้อ ของหนังสือพุทธธรรม โดยมิได้ออกแบบหรือดำเนินกิจกรรมโดยผู้เขียนหนังสือพุทธธรรม และไม่สามารถสื่อเนื้อหา/จุดประสงค์ ทั้งหมดได้ตรงและครบถ้วนตามหนังสือพุทธธรรม 
แต่ก็มุ่งให้เห็นภาพรวมของพุทธธรรม ตามแนวหนังสือพุทธธรรม เพื่อเข้าใจความหมาย และเป้าหมาย ของชีวิต เพื่อการเดินทางของชีวิตที่ถูกตรง และมีความสุขอย่างยั่งยืน

รูปแบบการจัดกิจกรรม
๑.  ศึกษาบทเรียนออนไลน์ด้วยตนเอง ที่ใดก็ได้  ทุกสัปดาห์  ประมาณ ๓ - ๖ ชม./สัปดาห์ (๑๕ สัปดาห์)
๒.  สนทนา/ฟังธรรม/ปฏิบัติ/ถามตอบ ออนไลน์ กับพระวิทยากร ผ่าน Zoom  ทุกวันเสาร์ ๑๙.๓๐ - ๒๑.๐๐ น.

รุ่นที่ ๒/๒๕๖๔  ตั้งแต่  ๓ กรกฎาคม - ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
- มีเวลาในการศึกษาด้วยตนเอง และเข้าเรียนออนไลน์ได้ตลอด ๑๕ สัปดาห์
- มีอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป และสามารถใช้บทเรียนออนไลน์ และห้องประชุมออนไลน์ได้

คลิกเพื่อดูบทเรียนออนไลน์
คลิกเพื่อสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง