กิจกรรม

หลักสูตร ตามรอย.. พุทธธรรม [ระบบ hybrid]

หลักสูตร ตามรอย.. พุทธธรรม [เรียนรู้ด้วยตนเอง]

 
ชวนพุทธบริษัทมาร่วมกันศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธธรรม) 
ตามแนวทางของหนังสือพุทธธรรม เพื่อให้เห็นภาพรวมของพุทธธรรม
เกิดความเข้าใจในความหมายและเป้าหมายของชีวิต
เพื่อการเดินทางของชีวิตที่ถูกตรง เกิดประโยชน์สุขทั้งต่อตนเอง สังคม และโลกอย่างยั่งยืน
 

รุ่นพรรษา ๒๕๖๖ :  ๖ สิงหาคม - ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เปิดรับสมัคร ๑ ส.ค. เวลา ๙.๐๐ น. ถึงวันที่ ๖ ส.ค. (หรือจนกว่าจะเต็ม) 

 

กิจกรรม "ตามรอย..พุทธธรรม" มีบทเรียนที่ต่อเนื่องกันไปตามลำดับ 
เพื่อประโยชน์ในการศึกษา ขอความกรุณาผู้ที่จะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน พิจารณาตนเองว่า
สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ครบทุกสัปดาห์ หรือตามศึกษาเนื้อหาย้อนหลังได้ในแต่ละสัปดาห์
ก่อนจะตัดสินใจลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 


รูปแบบการจัดกิจกรรม

[คลิก ดูคลิปแนะนำการเรียนรู้ชีวิต "ตามรอย..พุทธธรรม"]
๑. ทุกวันอาทิตย์ ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ฟังธรรมและร่วมกิจกรรม ได้ ๒ รูปแบบ
(เลือกสมัครแบบใดแบบหนึ่ง ตลอดทั้งหลักสูตร ๑๒ สัปดาห์)
(ต้องสมัครล่วงหน้า เพื่อร่วมกิจกรรมตั้งแต่ครั้งแรก ไม่อนุญาตให้เข้าร่วมกิจกรรมเฉพาะบางครั้ง)
   แบบมาวัด   ร่วมกิจกรรมที่วัดญาณเวศกวัน  (รับได้ ๒๐ - ๓๐ ท่าน)
ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ที่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมนี้มาก่อน และผู้ที่ตั้งใจมาร่วมกิจกรรมได้ครบทุกครั้ง
   แบบออนไลน์ ร่วมกิจกรรมผ่านห้องประชุมซูม (รับได้ ๔๕๐ ท่าน)
ในระหว่างการบรรยาย ผู้ร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ สื่อสารผ่านข้อความถึงพระวิทยากรโดยไม่เปิดไมค์
ส่วนในการทำกิจกรรมกลุ่มย่อย สามารถเปิดไมค์และกล้อง เพื่อสื่อสารกับกระบวนกรกลุ่มได้
หลังจบกิจกรรม สามารถเปิดไมค์และกล้อง เพื่อถามคำถามพระวิทยากรเพิ่มเติมได้
 ๒. ไม่ว่าจะเลือกรูปแบบใด ทุกท่านต้องศึกษาบทเรียนออนไลน์ https://www.lifestudies.net
ด้วยตนเอง ที่ใดก็ได้ โดยใช้เวลาประมาณ ๕ - ๖ ชม./สัปดาห์ (ตลอด ๑๒ สัปดาห์)
 

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

- มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป 
- สามารถใช้บทเรียนออนไลน์ ได้
- มีเวลาในการศึกษาด้วยตนเอง ตามรูปแบบกิจกรรมที่กำหนดได้ ตลอด ๑๒ สัปดาห์
[คลิก ดูคลิปแนะนำการเรียนรู้ชีวิต "ตามรอย..พุทธธรรม"]

 

สื่อ และอุปกรณ์ ในการเข้าร่วมกิจกรรม

- กิจกรรมนี้ ใช้การอ้างอิงหนังสือพุทธธรรม จากระบบพุทธธรรมออนไลน์
ผู้ร่วมกิจกรรมไม่จำเป็นต้องมีหนังสือพุทธธรรม
หากต้องการรับหนังสือพุทธธรรม ฉบับปรับขยาย สามารถติดต่อรับด้วยตนเอง
พร้อมเอกสารตามรายละเอียดที่กำหนดในเว็บไซต์ของวัดญาณเวศกวัน
(หนังสือมีจำนวนจำกัด และไม่อนุญาตให้รับซ้ำหากเคยได้รับแล้ว)
- กรณีที่ร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์
ต้องมีคอมพิวเตอร์ notebook หรือ tablet ที่สามารถเข้าโปรแกรม Zoom meeting ได้
มีลำโพง และมีหน้าจอใหญ่เพียงพอที่จะอ่านข้อความได้สะดวก 


หมายเหตุ

กิจกรรมนี้ มิได้ออกแบบหรือดำเนินกิจกรรมโดยผู้เขียนหนังสือพุทธธรรม 
และไม่สามารถสื่อเนื้อหา/จุดประสงค์ของหนังสือได้ครบถ้วนทั้งหมด
แต่มุ่งหวังให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้เห็นภาพรวมของหนังสือ
และภาพรวมในการเรียนรู้ ศึกษา พัฒนาชีวิต
 


การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม  

๑. ศึกษาข้อมูลในหน้าเว็บนี้ก่อน

๒. คลิกที่นี่เพื่อสมัครแบบมาวัด | คลิกที่นี่เพื่อสมัครแบบออนไลน์
   เปิดรับสมัคร ๑ ส.ค. เวลา ๙.๐๐ น. ถึงวันที่ ๖ ส.ค. (หรือจนกว่าจะเต็ม) 

๓. หากต้องการรับข้อมูล และการแจ้งเตือน
   สามารถคลิกที่นี่เพื่อเข้าร่วมกลุ่มไลน์ "ตามรอย พุทธธรรม ๖๖" 
 
  หรือ คลิกที่นี่เพื่อ scan QR code

 

คลิกเพื่อเข้าสู่ ห้องประชุมซูม  (ทุกวันอาทิตย์ ๑๓.๐๐ น.)

 ลิงก์ห้องประชุมซูม (สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมแล้วเท่านั้น)
คลิกเพื่อดูคลิปย้อนหลัง  : ปี ๖๕ | ปี ๖๔

 

คลิกเพื่อเข้าสู่ บทเรียนออนไลน์


แนะนำ หลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม"
๑. การเรียนรู้ :  ศรัทธา สู่ ปัญญา
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 12 - 13
     ตัวอย่างเนื้อหา
     : ความเชื่อ กับความรู้ต่างกันอย่างไร ?
     : การนับถือพระรัตนตรัย ทำให้พ้นทุกข์ได้อย่างไร ?
     : มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐ จริงหรือ ?
๒. ชีวิต คืออะไร :  ขันธ์ อายตนะ 
     ชีวิตเป็นอย่างไร :  ไตรลักษณ์
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 1 - 3
     ตัวอย่างเนื้อหา
     : ทุกขเวทนา ทุกขลักษณะ ทุกขอริยสัจ ต่างกันไหม ?
     : การเข้าใจไตรลักษณ์ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตอย่างไร ?
     : การกำหนดรู้ รูป นาม ทำอย่างไร ?
๓. อริยสัจ :  สรุป "พุทธธรรม" ลงในอริยสัจ 
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 17
     ตัวอย่างเนื้อหา
     : กิจที่พึงกระทำต่ออริยสัจแต่ละข้อ คืออะไร ?
     : ความอยาก เป็นบาป ใช่หรือไม่ ?
     : ฉันทะ เป็นปัจจัยสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร ?
๔. ชีวิต เป็นไปอย่างไร : กรรม และปฏิจจสมุปบาท
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 4, 5, 20
     ตัวอย่างเนื้อหา
     : กรรมคืออะไร ให้ผลในระดับบุคคล และสังคมอย่างไร ?
     : กรรมเก่ามีหรือไม่ ? เกิดมาเพื่อใช้กรรมใช่ไหม ?
     : สภาวะขณะที่เป็น กุศล-อกุศล เป็นอย่างไร ?
๕. ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร : เป้าหมายชีวิต 
     ใจความพุทธธรรม บทที่ 6 - 10, 22 - 23
     ตัวอย่างเนื้อหา
     : ประโยชน์ที่ควรได้จากการเกิดเป็นมนุษย์มีอะไรบ้าง ?
     : อยากนิพพาน เป็นตัณหาหรือไม่ ?
     : ความสุขมีกี่แบบ / ควรมีท่าทีต่อความสุขอย่างไร ?
๖. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : บุพภาคแห่งการศึกษา 
ใจความพุทธธรรม บทที่ 11 - 13
ตัวอย่างเนื้อหา
: อะไรคือปัจจัยให้เกิด สัมมาทิฏฐิ ?
: มรรคมีองค์ ๘, ไตรสิกชา, ภาวนา ๔ สัมพันธ์กันอย่างไร ?
: ทางสายกลาง คือกลางอย่างไร สัมพัทธ์กับอะไร ?
๗. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ศีล
ใจความพุทธธรรม บทที่ 15
ตัวอย่างเนื้อหา
: ธรรม กับ วินัย สัมพันธ์กันอย่างไร ?
: ฉันทะ สัมพันธ์กับพรหมวิหาร และสังคหวัตถุ อย่างไร ?
: เป้าหมายของการรักษาวินัย คือเพื่อตน หรือเพื่อสังคม ?
: การรักษาศีล เป็นปัจจัยสู่ความพ้นทุกข์ได้อย่างไร ?
๘. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : สมาธิ
ใจความพุทธธรรม บทที่ 16
ตัวอย่างเนื้อหา
: การปฏิบัติธรรม คือทำอะไร ?
: สติ สมาธิ ปัญญา ทำงานร่วมกันอย่างไร ?
: สมถะ กับ วิปัสสนา ต่างกันอย่างไร การปฏิบัติ ต้องเริ่มต้นอย่างไร ?
: วิธีการเลือกกรรมฐานที่เหมาะ ทำอย่างไร ?
: อุเบกขา คืออะไร (บ้าง) สำคัญอย่างไร ในกรณีใด ?
๙. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ปัญญา
ใจความพุทธธรรม บทที่ 14
ตัวอย่างเนื้อหา
: พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร ?
: สัมมาทิฏฐิ กับสัมมาสังกัปปะ สัมพันธ์กันอย่างไร ?
: อะไรเป็นปัจจัยให้เกิด โลกียสัมมาทิฏฐิ และโลกุตตรสัมมาทิฏฐิ ?
: อะไรคืออารมณ์ของสมถะ และอะไรคืออารมณ์ของวิปัสสนา ?
๑๐. บทสรุป ภาพรวมของ "ชีวิต"
ใจความพุทธธรรม : ภาพรวมมัชเฌนธรรมเทศนา, ภาพรวมมัชฌิมาปฏิปทา
ตัวอย่างเนื้อหา
: พระพุทธเจ้า ตรัสรู้อะไร ?
: เราควรใช้ชีวิตอย่างไร เพื่ออะไร ?
: เราจะลงมือทำเมื่อใด ?
s
  รอบกิจกรรม ลงทะเบียน
  06 ส.ค. 2566 13:00 - 22 ต.ค. 2566 16:00 ยังไม่เปิดรับ
  06 ส.ค. 2566 13:00 - 22 ต.ค. 2566 16:00 ยังไม่เปิดรับ
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง