กิจกรรม

อาสฬหบูชา ๒๕๖๗

๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

อาสาฬหบูชา  ๒๕๖๗

 
๐๖.๓๐ น. รับอรุณบุญกิริยา
                  - พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
                  - พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้ง รอบอุโบสถ-ถนนลาดยาง
                  - พระสงฆ์รับบิณฑบาตข้าวสวยอาหารสด ลานหน้าญาณเวศก์ธรรมศาลา
๐๗.๐๐ น. ทานพิธีปุณณมีบูชา
                  - สมาทานศีล ถวายสังฆทาน
                  - สดับสัมโมทนียกถา
                  - กรวดน้ำ รับพร
๑๗.๐๐   บุพภาคแห่งพิธี
- พุทธบริษัทพร้อมกันที่อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
- ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย
- อาราธนาศีล รับศีล
- ตัวแทนสงฆ์แสดงธรรมกถา
๑๘.๐๐   พิธีเวียนเทียน
- เจ้าหน้าที่ ถวายดอกไม้ธูปเทียนแก่พระสงฆ์
- ประธานสงฆ์นำกล่าวคำบูชาเครื่องสักการะ
- พระสงฆ์ตั้งแถว เดินนำเวียนเทียนรอบอุโบสถ
เสร็จแล้วเป็นจบพิธี
s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง