กิจกรรม

ตามรอย.. พุทธธรรม [podcast]

สื่อธรรม เพื่อการเรียนรู้ชีวิต ตามแนว พุทธธรรม


ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้า (พุทธธรรม) ตามแนวหนังสือพุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย) มุ่งให้เห็นภาพรวมของพุทธธรรม  เพื่อเข้าใจความหมาย และเป้าหมาย ของชีวิต เพื่อการเดินทางของชีวิตที่ถูกตรง และมีความสุขอย่างยั่งยืน
------------------
youtube | soundcloud | spotify | google podcast | apple podcast | podbean

------------------
1. การเรียนรู้ :  ศรัทธา vs ปัญญา 
   (ใจความพุทธธรรม บทที่  12 - 13)
2. ชีวิต คืออะไร, ชีวิตเป็นอย่างไร 
   (ใจความพุทธธรรม บทที่   1 - 3)
3. สรุป "พุทธธรรม" ลงในอริยสัจ 
   (ใจความพุทธธรรม บทที่  17)
4. ชีวิต เป็นไปอย่างไร
   (ใจความพุทธธรรม บทที่   4, 5, 20)
5. ชีวิต ควรให้เป็นอย่างไร 
   (ใจความพุทธธรรม บทที่   6 - 10, 22 - 23)
6. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร 
   (ใจความพุทธธรรม บทที่    11 - 13)
7. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ศีล
   (ใจความพุทธธรรม บทที่  15)
8. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : สมาธิ
   (ใจความพุทธธรรม บทที่  16)
9. ชีวิต ควรเป็นอยู่อย่างไร : ปัญญา
   (ใจความพุทธธรรม บทที่   14)
10. บทสรุป ภาพรวมของ "ชีวิต"
   (ภาพรวมมัชเฌนธรรมเทศนา, ภาพรวมมัชฌิมาปฏิปทา)
------------------

:: ศึกษาเพิ่มเติม ::
- อ่านหนังสือพุทธธรรมออนไลน์
- ศึกษาหลักสูตร "ตามรอย.. พุทธธรรม" ออนไลน์ ด้วยตนเอง

- เสียงอ่านหนังสือพุทธธรรม

- อ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับหนังสือพุทธธรรม


เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง