กิจกรรม

ปาฐกถาพิเศษ ตามรอย..อริยวินัย โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล

ปาฐกถาพิเศษ ตามรอย..อริยวินัย

เรื่อง "การพัฒนาที่ยั่งยืน"
โดยพระอาจารย์ไพศาล วิสาโล
วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ พ.ย. ๖๖ 
เวลา ๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ณ ศูนย์สิกขา วัดญาณเวศกวัน
 
s
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง