กิจกรรม

ธรรมกถา พรรษากาล

ทุกวันเพ็ญ ตลอดพรรษา ๒๕๖๔

ธรรมกถา พรรษากาล ๒๕๖๔
โดยสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป. อ. ปยุตฺโต)
ทุกวันเพ็ญ ตลอดพรรษา ๒๕๖๔
ติดตามรับชมได้ทางยูทูบ P. A. Payutto Bhikkhu
และ ญาณเวศก์ออนไลน์

ตอนที่ ๑ (อาสาฬหบูชา ๒๕๖๔)
ถ้าเราทั้งหลายไม่ประมาท เมืองไทยจะไม่อยู่แค่นี้
ตอนที่ ๒ (๒๓ ส.ค.)
ปฏิบัติธรรมขั้นต้น คือทุกคนทำถิ่นให้งาม ทำชุมชนให้อยู่กันดี
ตอนที่ ๓ (๒๑ ก.ย.)
รักษาธรรมชาติไว้ให้งามให้ดี คนจะมีความสุขที่ยั่งยืน
ตอนที่ ๔ (๒๑ ต.ค.)
ปราโมทย์ กับฉันทะ ขาดไม่ได้ ถ้าจะไปให้ถึงจุดหมายของธรรม
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง