กิจกรรม

ก่อนย่างทางธรรม

กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบวชเรียน และสมัครรับการสัมภาษณ์คัดเลือก

ขอเชิญกุลบุตรผู้มีศรัทธาทุกท่าน ร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบวชเรียน และสมัครรับการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบวชเรียนในหลักสูตร ๑ เดือน

ณ วัดญาณเวศกวัน
วันอาทิตย์ที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

สำหรับผู้ประสงค์อุปสมบท
รุ่นที่ ๑/๖๔ (๑ เดือน)
และรุ่นที่ ๒/๖๔ (๑ เดือน)

กำหนดการ

๑๓.๐๐ เปิดรับลงทะเบียนตรวจสอบใบสมัคร
๑๔.๐๐ ปฐมนิเทศ
๑๕.๐๐ พระเถระและพระพี่เลี้ยงสัมภาษณ์ผู้สมัคร รอบละ ๖ ท่าน ตามลำดับ

เสร็จการสัมภาษณ์รับสื่อธรรมที่ระลึก และรอฟังผลใน ๑๐ วัน

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง