กิจกรรม

ก่อนย่างทางธรรม

กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบวชเรียน และสมัครรับการสัมภาษณ์คัดเลือก

ขอเชิญกุลบุตรผู้มีศรัทธาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบวชเรียน และการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบวชเรียน 
ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ วัดญาณเวศกวัน 
ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔
รุ่นการบวชเรียน ประจำปี ๒๕๖๔ 
รุ่นที่ ๓/๖๔ (๓ เดือนในพรรษา) 
รุ่นที่ ๔/๖๔ (๑ เดือน)
วันสัมภาษณ์ วันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
กำหนดการ
๑๒.๐๐ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รับใบสมัคร กรอกรายละเอียดและตรวจสอบใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ 
๑๔.๐๐ ปฐมนิเทศ
๑๕.๐๐ ผู้สมัครรับการสัมภาษณ์ รอบละ ๕ ท่านตามลำดับ รับสื่อธรรมที่ระลึกหลังการสัมภาษณ์ เสร็จกิจกรรม
 
หมายเหตุ : 
๑. ทางวัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันที่กำหนดไว้เท่านั้น
๒. แม้ทางหอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ยังไม่เปิดทำการ ก็สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้
๓. ทางวัดจะประกาศผลการคัดเลือกภายใน ๒ สัปดาห์ หลังวันสัมภาษณ์ 

 

  รอบกิจกรรม ลงทะเบียน
  06 เม.ย. 2564 14:00 - 06 เม.ย. 2564 17:00 ลงทะเบียน
เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง