กิจกรรม

ก่อนย่างทางธรรม

กิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบวชเรียน และสมัครรับการสัมภาษณ์คัดเลือก

ขอเชิญกุลบุตรผู้มีศรัทธาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบวชเรียน และการสัมภาษณ์คัดเลือกเพื่อบวชเรียน 
ณ หอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ วัดญาณเวศกวัน 
ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๔
รุ่นการบวชเรียน ประจำปี ๒๕๖๕
รุ่นที่ ๑/๖๕ (๑ เดือน : กุมภาพันธ์ - มีนาคม) 
รุ่นที่ ๒/๖๕ (๑ เดือน : พฤษภาคม - มิถุนายน)
วันสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔  ณ อุโบสถวัดญาณเวศกวัน
กำหนดการ
๑๒.๐๐ ผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม รับใบสมัคร กรอกรายละเอียดและตรวจสอบใบสมัครกับเจ้าหน้าที่ 
๑๓.๐๐ ปฐมนิเทศ
๑๔.๐๐ ผู้สมัครรับการสัมภาษณ์ รอบละ ๕ ท่านตามลำดับ รับสื่อธรรมที่ระลึกหลังการสัมภาษณ์ เสร็จกิจกรรม
 
หมายเหตุ : 
๑. ทางวัดขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมตามวันที่กำหนดไว้เท่านั้น
๒. แม้ทางหอญาณเวศก์ธรรมสมุจย์ยังไม่เปิดทำการ ก็สามารถมาลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้
๓. ทางวัดจะประกาศผลการคัดเลือกภายใน ๒ สัปดาห์ หลังวันสัมภาษณ์ 

 

เนื้อหาในเว็บไซต์นอกเหนือจากไฟล์หนังสือและไฟล์เสียงธรรมบรรยาย เป็นข้อมูลที่รวบรวมขึ้นใหม่เพื่อช่วยในการศึกษาค้นคว้าของผู้สนใจ โดยมิได้ผ่านการตรวจทานจากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์
ผู้ใช้พึงตรวจสอบกับตัวเล่มหนังสือหรือเสียงธรรมบรรยายต้นฉบับก่อนนำข้อมูลไปใช้ในการอ้างอิง